Odluka o izboru kandidata

KLASA: 112-01/19-02/003

URBROJ: 580-06/125-2019-020

Zagreb, 13. studenoga 2019.

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/19-02/003, URBROJ: 580-06/125-2019-002 od 1. listopada 2019., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 94/2019. od 2. listopada 2019., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/19-02/003, URBROJ: 580-06/125-2019-002 od 1. listopada 2019., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 94/2019. od 2. listopada 2019., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto: Samostalni savjetnik – pravnik u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

  • Marijana Mutavdžić

II.

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

III.

Ova odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

IV.

Imenovana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke dužna je javiti se u Odjel za opće poslove Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za radno mjesto Samostalni savjetnik – pravnik u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/19-02/003, URBROJ: 580-06/125-2019-002 od 1. listopada 2019., objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 94/2019. od 2. listopada 2019., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. U skladu s propisnim računanjem rokova zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio je 17. listopada 2019.

Zaprimljeno je ukupno 14 (četrnaest) prijava kandidata od kojih je 1 (jedna) prijava nepravovremeno poslana te se, sukladno natječajnoj dokumentaciji, njen podnositelj nije niti smatrao kandidatom u ovom postupku. Svi ostali kandidati koji su zadovoljavali formalne uvjete javnog natječaja pozvani su na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) i testiranje poznavanja engleskog jezika.

Razgovoru s Povjerenstvom i testiranju je u određenim terminima pristupilo 8 (osam) kandidata.

Povjerenstvo za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) odvojeno je provelo razgovore s kandidatima, te je nakon održanih razgovora provedeno testiranje poznavanja engleskog jezika te su kandidati ocijenjeni i s tog osnova.

Nakon održanih razgovora Povjerenstva s kandidatima i nakon provedenog testiranja poznavanja engleskog jezika, Povjerenstvo je predložilo koje osobe svrstati u najuži krug kandidata koji su potom pozvani na razgovor sa zamjenicom predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i voditeljicom Odjela za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi.

Nakon svih obavljenih razgovora i testiranja, Povjerenstvo se jednoglasno suglasilo kako se kandidatkinja Marijana Mutavdžić izdvaja od ostalih kandidata. Naime, ista svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Uz to, ostavila je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe, koja će se lako uklopiti u postojeći kolektiv i uspješno obavljati radne zadatke.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja, provedenog selekcijskog postupka, te prijedloga Povjerenstva, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17., 98/19.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

Odluku možete preuzeti na poveznici: Odluka o izboru kandidata