Sabor donio Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Hrvatski sabor je  17. studenoga 2017. na 6. sjednici donio Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Zakon je izglasan sa 116 glasova “za” i pet “suzdržanih”.  Tim Zakonom koji  stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja postaje nadležna za njegovu provedbu.  

U Prijelaznim i završnim odredbama Zakona je, člankom 32., navedeno kako se ugovori između dobavljača i trgovaca ili otkupljivača i/ili prerađivača sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu u skladu s člancima 4. do 12. ovoga Zakona moraju uskladiti najkasnije do 31. ožujka 2018. godine. U protivnom, takvi ugovori prestaju važiti od 1. travnja 2018. godine. Također, Agencija će, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.