Odluka o izboru kandidata

KLASA: 112-01/18-02/010

URBROJ: 580-06/88-18-

 

Zagreb, 25. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 22/11 i 74/14 ), članka 38. Pravilnika o radu klase: 023-01/2015-01/03, urbroja: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, br. 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/010, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 3. travnja 2018., objavljenog u “Narodnim novinama” broj 31/18. od 4. travnja 2018. predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

                                                            ODLUKU o izboru kandidata

                                                                                         I

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/010, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 3. travnja 2018., objavljenog “Narodnim novinama” broj 31/18. od 4. travnja 2018. za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

izabrana je slijedeća kandidatkinja:

  • Vjekoslava Belovari, profesorica hrvatskog jezika i književnosti

                                                                                         II

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

                                                                                         III

Ova Odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

                                                                                         IV

Imenovana kandidatkinja iz točke I ove Odluke dužna se javiti u Odjel za opće poslove Agencije, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

 

                                                                                         V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) KLASA: 112-01/18-02/010, URBROJ: 580-06/88-18-002, objavljen je u “Narodnim novinama” broj 31/18. od 4. travnja 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije.

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama te je, u skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio 12. travnja 2018. Sve zamolbe i natječajna dokumentacija svih zainteresiranih osoba zaprimljena je unutar navedenog roka.

U Agenciji je sveukupno zaprimljeno 16 (šesnaest) zamolbi. Na temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja, proveden je intervju/razgovor s istima. Kandidati su obavješteni kako će razgovor biti održan 9. svibnja 2018. i 14. svibnja 2018. Povjerenstvo za izbor kandidata (dalje: Povjerenstva) provelo je razgovore s kandidatima koji su pristupili istom, odnosno s 13 (trinaest) kandidata, jer se tri kandidata nisu odazvala pozivu na razgovor. S obzirom na to da su pojedini kandidati tražili alternativni termin umjesto ponuđenog, Povjerenstvo je nastojalo udovoljiti njihovim zahtjevima i ponuditi alternativne termine. Odmah po obavljenom razgovoru kandidati su upućivani na testiranje engleskog jezika te su isti ocijenjeni i s tog osnova.

Nakon održanog intervjua kandidata s Povjerenstvima i nakon provedenog testiranja engleskog jezika, Povjerenstva su predložila koje osobe svrstati u najuži krug kandidata koji su potom pristupili razgovoru s predsjednikom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki 1. izreke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu (Narodne novine, broj 93/14) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

Mladen Cerovac, mag.iur.

 

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje
  2. Odjel za opće poslove, ovdje

 

 

Odluku možete pogledati ovdje