Arhiva objava

07. rujna 2018

Ocjena koncentracije INA/PPD i Petrokemija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 27. kolovoza 2018. godine zaprimila nepotpunu prijavu namjere provedbe koncentracije INA/PPD i Petrokemija.

09. kolovoza 2018

Obavijest o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/013, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 18. lipnja 2018., objavljenog "Narodnim novinama" broj 56/18. od 20. lipnja 2018. za radno mjesto Mlađi savjetnik u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

16. srpnja 2018

Provedba ZNTP-a: pokrenuti postupci protiv otkupljivača ŽITO d.o.o. i PPK Valpovo d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u okviru svojih ovlasti iz Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, po službenoj dužnosti pokrenula upravne postupke radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i to u odnosu na otkupljivače ŽITO d.o.o. i PPK Valpovo d.o.o.

13. srpnja 2018

Odobrena koncentracija između ARH CEE i Studenac

Agencija je ocijenila kako predmetna koncentracija neće imati negativan učinak na tržišno natjecanje, budući da se njenom provedbom ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.