Agrokor će morati ponuditi mjere koje uklanjaju antikompetitivne učinke na tržištu

Zbog interesa javnosti vezanog uz prijavu i budući postupak ocjene koncentracije Agrokor-Mercator, Mladen Cerovac, zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanje je, odgovarajući na pitanja novinara na press konferenciji održanoj u Agenciji 19. lipnja 2013. naglasio nekoliko ključnih elemenata vezanih za tu koncentraciju.

Nakon 1. srpnja 2013., učinak svake koncentracije promatrat će se na svim tržištima koje ona zahvaća, bez obzira hoće li o nekoj koncentraciji odlučivati hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ili EK. EK će odlučivati o koncentracijama koje imaju europsku dimenziju, a to su u pravilu one kod kojih je ukupan prihod svih sudionika najmanje 5 milijardi eura, uz dodatni uvjet da svaki sudionik koncentracije na tržištu EU ostvaruje prihod od najmanje 250 milijuna eura te da više od dvije trećine njihovog prometa nije ostvareno u istoj državi članici.

No,  ako je određena koncentracija s takvim obilježjima značajna samo za tržišta jedne ili dvije države članice, propisi daju mogućnost da se odlučivanje prenosi na nacionalne agencije država na čijim će tržištima koncentracija imati najveći učinak.

Agencija napominje kako još nije zaprimila prijavu koncentracije Agrokora i Mercatora. No, s obzirom na svoja prethodna saznanja o mjerodavnim tržištima koje koncentracija obuhvaća te o poduzetnicima sudionicima koncentracije, u konkretnom slučaju su po svemu sudeći ispunjeni uvjeti ukupnog prihoda koji koncentraciji daje EU dimenziju. Stoga, nakon 1. srpnja Agrokor može od EK tražiti da koncentraciju ocjenjuje Komisija. Taj zahtjev može podnijeti samo ako koncentraciju već nije prijavio na ocjenu ni jednoj nacionalnoj agenciji.

Komisija zahtjev može prihvatiti ili odbiti ako smatra da koncentracija najznačajnije učinke ima na tržišta samo nekih država članica koja se mogu smatrati zasebnim tržištima.

Ako ga EK odbije, Agrokor mora podnijeti prijavu nacionalnim agencijama onih država članica prema čijem nacionalnom zakonodavstvu postoji obveza prijave konkretne koncentracije.

S obzirom na tržišne udjele novog gospodarskog entiteta Agrokor/Mercator u RH, sasvim je sigurno da će podnositelj prijave morati predložiti mjere koje idu u pravcu dezinvestiranja  (prodaje, davanja u dugoročni zakup, raskida zakupa prodajnih prostora i sl.). U ovom trenutku Agencija ne može znati koliki obujam dezinvestiranja će biti prihvatljiv. No, Agencija naglašava da  mjere mora predložiti Agrokor  i da one moraju biti takve da u potpunosti uklanjaju antikompetitivne učinke koncentracije na interese potrošača, kupaca i dobavljača. Mjere moraju biti proporcionalne, odnosno ne može se tražiti da budu šire od onoga što je minimalno i razumno potrebno za uklanjanje negativnih učinaka. Također,  moraju biti realno provedive i to u relativno kratkom vremenu.