Bruto premija osiguranja u 2018. iznosila 10 milijardi kuna, uz rast od 9 posto

Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

U 2018. bilježe se određene zakonodavne aktivnosti i promjene na tržištu. Tako je sektorski  regulator Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), tijekom 2018. sudjelovala u aktivnostima u vezi s prenošenjem i provedbom propisa Europske unije iz područja osiguranja, što je uključivalo i pripreme za primjenu „Direktive o distribuciji osiguranja“. Navedena Direktiva je implementirana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju („Narodne novine“, br. 112/18., stupio na snagu 22. prosinca 2018.), koji propisuje nova pravila za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja na području Republike Hrvatske i prekogranično.

Uveden je novi pojam “distribucije osiguranja”, koji podrazumijeva djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju ili sklapanja takvih ugovora ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebno u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva. Dosadašnja društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju postaju društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, što je u skladu s terminologijom uvriježenom u praksi.

Važna novost je i uvođenje „Dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja“, koji je distributer osiguranja prije sklapanja ugovora o neživotnom osiguranju dužan dati potrošaču, a kako bi mu se omogućilo da donese dobro utemeljenu odluku, kao i uvođenje najmanje 15 sati godišnje stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji obuhvaćaju znanja o uvjetima ponuđenih polica i rješavanju pritužbi i prigovora. U slučaju neispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na godišnjoj razini, HANFA ima ovlast distributera obrisati iz registra.

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2018.

Na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2018. godini poslovalo je 18 društava za osiguranje. Dodatni učinak na tržištu imala su i dva osiguratelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a putem podružnica (Sava osiguranje d.d. –  Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d. – Podružnica Zagreb).

U odnosu na prethodno razdoblje, dva su osiguratelja manje i to BNP Paribas Cardiff osiguranje (pripojen Croatia osiguranju u listopadu 2018.) i Erste osiguranje VIG (pripojen matičnom društvu Wiener osiguranje u svibnju 2018.).

Poslove zastupanja u osiguranju odnosno, posredovanja u osiguranju i reosiguranju, na dan 31. prosinca 2018., obavljalo je preko 350 društava ili obrta za zastupanje u osiguranju.

Tržište osiguranja je u 2018., u kojoj je zaračunata bruto premija osiguranja iznosila 10 milijardi kuna (uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica), raslo za značajnih 9 posto u odnosu na prethodnu 2017. (u kojoj je iznosila 9,2 milijarde kuna).

Na segment neživotnog osiguranja u ukupnoj strukturi (životna i neživotna osiguranja) otpada dvije trećine tržišta, dok na segment životnih osiguranja otpada preostala jedna trećina ukupnog tržišta.

Rast se uglavnom temeljio na rastu tržišta neživotnog osiguranja, posebice u vrsti 03 Osiguranje cestovnih vozila – kasko osiguranje (rast od 19 posto). Značajan rast premije zabilježen je i u vrsti osiguranja 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast 6,3 posto) kao i u vrsti osiguranja 14 – Osiguranje kredita (rast od 34 posto). Rast premije životnih osiguranja u 2018. najvećim je dijelom generiran rastom novih osiguranja s jednokratnim plaćanjem premije, čemu je s obzirom na to da je bankoosiguranje značajan kanal prodaje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj, pridonijela snažnija kreditna aktivnost.

Najveći iznos zaračunate bruto premije u 2018. godine ostvarilo je Croatia osiguranje, čime je taj osiguratelj, s tržišnim udjelom nešto manjim od 28 posto, najznačajniji poduzetnik na tržištu osiguranja u RH uz trend rasta od 5,2 posto u odnosu na 2017.

Drugi je Agram koncern čije članice, Euroherc osiguranje, Adriatic osiguranje (u 2017. i ranije Jadransko osiguranje) i Agram Life, bilježe trend rasta premije, a njihov zajednički tržišni udio u 2018. godini iznosio je 21 posto. Slijede Allianz s 11,6 posto tržišnog udjela, zatim Vienna Insurance Grupa na četvrtoj poziciji (Wiener osiguranje VIG d.d.) s nešto manje od 9 posto tržišnog udjela.

Generali je na petoj poziciji uz 7 posto tržišnog udjela i značajni trend rasta od 26 posto. Šesta je druga članica koncerna Agram, Adriatic osiguranje uz 6,6 posto tržišnog udjela i trend rasta od 12 posto. Rast od 7,2 posto bilježi Triglav osiguranje, a pritom njegov tržišni udio iznosi 4,3 posto, dok Grawe Hrvatska bilježi rast od 4,5 posto i tržišni udio od 4,3 posto. Rast još bilježe Agram life i HOK osiguranje.

Blagi pad zaračunate bruto premije bilježi Merkur osiguranje, OTP osiguranje i Hrvatsko kreditno osiguranje. Erste životno osiguranje bilježi veliki pad od 67 posto, no isti bilježi tržišni udio od samo 0,01 posto u 2018.

Temeljem podataka o koncentriranosti tržišta, proizlazi kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2018. godini bilo relativno dobro strukturirano i kompetitivno, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se, promatrajući pojedinačno osiguravatelje, bilježi trend blagog rasta koncentriranosti.

Tržište životnih osiguranja

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje (dalje: HUO), na tržištu životnih osiguranja u 2018. godini djelovalo je 14 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica.

U 2018. godini zabilježen je rast životnih osiguranja od 6,7 posto, a ukupna premija iznosila je nešto manje od 3,2 milijarde kuna. Rast je jače izražen jer je u 2017. u odnosu na 2016. isti pokazatelj iznosio 2,3 posto.

Najznačajniji osiguratelji u segmentu životnih osiguranja su Croatia osiguranje i Wiener osiguranje VIG, čiji su udjeli i na ovom tržištu izjednačeni (17,7 posto Croatia osiguranje, odnosno 17,2 posto Wiener), zatim slijede Allianz s udjelom od 16,2 posto, Generali osiguranje s 10,5 posto, Grawe Hrvatska s 9,1 posto i Agram Life osiguranje s 9 posto.

Zanimljivo je istaknuti da i Croatia osiguranje d.d. i Allianz bilježe blagi pad tržišnog udjela, koji je nešto jače izražen kod Allianza, iz razloga rasta zaračunate bruto premije i tržišnog udjela većine ostalih osiguratelja u ovom segmentu životnih osiguranja, uz napomenu da Croatia osiguranje bilježi rast zaračunate bruto premije od 5,8 posto, dok Allianz bilježi trend smanjenja zaračunate bruto premije od 3,1 posto u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Uniqa je prekinula negativni trend pada premije u segmentu životnih osiguranja i bilježi blagi rast od 0,9 posto.

Tržište neživotnih osiguranja

Na tržištu neživotnih osiguranja u 2018. godini bilo je aktivno 17 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica.

U skupini neživotnih osiguranja, zaračunata bruto premija u promatranoj 2018. iznosila je 6,8 milijardi kuna te je u odnosu na 2017. godinu povećana za 10 posto, kada je iznosila 6,2 milijardi kuna. Taj se rast uglavnom temeljio na rastu osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranja, osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i osiguranja kredita.

Croatia osiguranje je lider u skupini neživotnih osiguranja, s tržišnim udjelom od nešto više od 32 posto i rastom od 5 posto.

Koncern Agram, sa svojim članicama – Euroherc, Adriatic i Agram Life, bilježi tržišni udio od 27 posto, dok je u 2017. isti pokazatelj iznosio 25,4 posto. Promatrano pojedinačno, sve tri članice Agram koncerna bilježe rast zaračunate bruto premije između 5 i 12 posto. Adriatic osiguranje je prestiglo Allianz na 3. poziciji. Allianz Zagreb ima tržišni udio od 9,5 posto, a slijede Generali osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje i Wiener osiguranje VIG, čiji tržišni udjeli pojedinačno iznose između 5 i 5,6 posto.

Od svih trenutno aktivnih osiguratelja na tržištu neživotnih osiguranja, u promatranoj 2018., trend pada kao i u prošloj 2017. bilježi jedino Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. u iznosu od 1,3 posto, no navedeni poduzetnik ima tržišni udio od samo 0,2 posto.

Tržište obveznog osiguranja motornih vozila

Tržišni segment osiguranja motornih vozila, koji uključuju obvezno osiguranje vlasnika – korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (obvezno osiguranje) i osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje), predstavljaju najznačajnije vrste osiguranja, koje u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u 2018. godini bilježe udjel od 32,7 posto, što upućuje na blagi rast udjela u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u odnosu na prethodnu 2017. (32,4 posto).

Zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2018. godini iznosila je 2,1 milijardi kuna uz blagi rast zaračunate bruto premije od 6,3 posto u odnosu na prethodnu 2017.

Zaračunata bruto premija kasko osiguranja u 2018. godini iznosila je nešto više od jedne milijarde kuna i raste značajnih 18,7 posto u usporedbi s 2017. kada je iznosila 821,9 milijuna kuna. Taj pozitivni trend je u korelaciji s trendom rasta novoregistriranih vozila, kojih je u 2018. zabilježeno 176.254.

Prema javno dostupnim podacima HUO-a, na tržištu osiguranja motornih vozila u 2018. godini bilo je aktivno 12 osiguratelja. Od toga, sedam osiguratelja bilježi rast premije i to najviše obje članice Agram koncerna (Euroherc osiguranje, koje bilježi najveći nominalni rast i Adriatic osiguranje), kao i Croatia osiguranje (drugi po nominalnom rastu premije), Izvor osiguranje, Triglav osiguranje, Grawe i Ergo osiguranje. Promatrajući nominalno iskazani pad zaračunate bruto premije, pet osiguratelja bilježe pad premije, ponovno najviše Wiener osiguranje VIG d.d. (VIG), zatim slijede Uniqa, Allianz, HOK i Generali,

Najveći tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti od 41,9 posto, ima Agram koncern kroz Euroherc osiguranje i Adriatic osiguranje, uz rast tržišnog udjela. Slijede Croatia osiguranje s tržišnim udjelom nešto manjim od 23 posto te Triglav, Allianz, Generali, HOK osiguranje i Wiener VIG, koji svi pojedinačno, imaju tržišne udjele između 4 i 6 posto. Triglav je prestigao Allianz na trećoj poziciji, no oba poduzetnika bilježe pad tržišnog udjela.

Kanali distribucije za prodaju proizvoda i usluga društava za osiguranje

Prema podacima HUO-a, u 2018. društva za osiguranje su prodaju svojih proizvoda i usluga vršila preko vlastitih zaposlenika (bez provizije), internih zastupnika, agencija, brokera, bankoosiguranja i ostalih kanala distribucije.

Najzastupljeniji kanal distribucije neživotnog osiguranja u 2018. bili su interni zastupnici s 41,6 posto udjela u zaračunatoj premiji, agencije s 21,9 posto, zaposlenici društava (bez provizije) s 16,3 posto te brokeri s 11,8 posto, a ostali prodajni kanali imali su udjel manji od 10 posto.

Prodaja životnog osiguranja u najvećem dijelu se odvijala preko bankoosiguranja s 44,3 posto udjela u zaračunatoj premiji, internih zastupnika s 24 posto i agencija s 20 posto. Zaposlenici društava za osiguranje generirali su 10,3 posto zaračunate premije životnih osiguranja u 2018.

Cjeloviti prikaz istraživanja tržišta osiguranja u 2018. godini dostupan je na poveznici Prikaz tržišta osiguranja u RH u 2018