Unfair trading practices

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17) stupa na snagu 7. prosinca 2017, a nadležna za njegovu provedbu u Hrvatskoj postaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.Cilj Zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Adresati ZZTNP-a
Adresati Zakona su svi sudionici u lancu opskrbe hranom, a riječ je o proizvođačima, otkupljivačima, prerađivačima, trgovcima na veliko i trgovcima na malo.

Sukladno ZZNTP-u, zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Pod trgovcem značajne pregovaračke snage podrazumijeva se trgovac čiji ukupni godišnji prihod (uključujući povezana društva trgovca) u RH prelazi iznos od 100.000.000,00 kuna.

Značajna pregovaračka snaga otkupljivača i prerađivača podrazumijeva se ako ukupni godišnji prihod (uključujući povezana društva) u RH prelazi iznos od 50.000.000,00 kuna. U prihode se ne uračunava prihod ostvaren između povezanih društava (društava unutar grupe).

Rok za usklađivanje ugovora
ZZNTP-om je trgovcima, otkupljivačima i prerađivačima ostavljen rok do 31. ožujka 2018. da usklade sve ugovore između dobavljača i trgovaca te ugovore između otkupljivača i/ili prerađivača i njihovih dobavljača koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona jer će, u protivnom, takvi ugovori prestati važiti od 1. travnja 2018. godine.

Nepoštene trgovačke prakse koje utvrđuje Zakon
Nepoštene trgovačke prakse mogu postojati u odnosima: između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača te između dobavljača i trgovaca.
Nepoštene trgovačke prakse u proizvodnji, preradi i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima koje se iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nameću dobavljačima su:

 • pisani ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama Zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača
 • plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili otkupnom bloku
 • opći uvjeti poslovanja otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca koji nisu u skladu s odredbama Zakona
 • mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili mogućnost otkaza ugovora s dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka ili mogućnost jednostrane izmjene ugovora od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca
 • nerazmjerno visoke ugovorne kazne s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze i ostale nepoštene trgovačke prakse propisane ovim Zakonom.

U odnosu dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača Zakon utvrđuje 9 ostalih nepoštenih trgovačkih praksi kao što su netransparentno umanjenje količine i/ili vrijednosti proizvoda standardne kvalitete, ispostavljanje bjanko zadužnice radi preuzetog repromaterijala, uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga, nepreuzimanje ugovorenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda u skladu s ugovorenom dinamikom otkupa, naplatu naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku koji treba snositi dobavljač itd.

Također, u odnosu dobavljača i trgovca ZZNTP utvrđuje 24 ostale nepoštene prakse, koje se prije svega odnose na naplatu različitih naknada, poput naknade za uvrštavanje u prodaju, naknadu za smještaj proizvoda na policama, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca, naplatu naknade za vraćanje isporučenih, a neprodanih proizvoda odnosno naplatu naknade za zbrinjavanje takvih proizvoda, osim u slučaju proizvoda koji se prvi put isporučuju trgovcu, kao i proizvoda za koje dobavljač izričito traži prodaju, a unaprijed je pisanim putem upozoren od strane trgovca da zbog slabog obrtaja može doći do isteka roka trajanja tih proizvoda, naplatu naknade za dostavu proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke, naknadu za širenje prodajne mreže trgovca odnosno preuređenje postojećih prodajnih mjesta ili skladišnih kapaciteta trgovca itd.

Obvezni sadržaj ugovora
Ugovori između ugovornih strana moraju biti sklopljeni u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe važne za poslovni odnos ugovornih strana.
Ugovor između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača obavezno mora sadržavati:

 • cijenu proizvoda i/ili način određivanja, odnosno izračuna cijene
 • kvalitetu i vrstu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje
 • uvjete i rokove plaćanja (max 60 dana od dana primitka/30 dana za svježe proizvode)
 • uvjete i rokove isporuke
 • mjesto isporuke
 • trajanje ugovora

Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadrži propisane odredbe, ništetan je.
Iznimke od obveze ugovora sklopljenog u pisanom obliku imaju oni primarni proizvođači koji prihvate narudžbu temeljem javno objavljenih obvezujućih uvjeta koji se prilažu otkupnom bloku, imaju sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji te ukoliko primarni proizvođač svoje proizvode isporučuje zadruzi čiji je član.

Ugovori između dobavljača i trgovaca obvezno moraju sadržavati iste odredbe koje su prethodno navedene za ugovore između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača, s tim da za trgovce ne postoje iznimke od obveze pisanog oblika ugovora.

Ugovori su ništetni kad sadrže odredbe koja otkupljivaču i/ili prerađivaču, odnosno trgovcu, omogućuju jednostrani raskid ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora, kad mogu otkazati ugovor bez primjerenog otkaznog roka ili kad sadrži odredbu o jednostranoj izmjeni ugovora.

Preuzimanje obveza od strane poduzetnika
Agencija vodi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere. Agencija postupak pokreće po službenoj dužnosti i na zahtjev stranke. Stranka protiv koje je pokrenut postupak može Agenciji u roku od 40 dana od dana pokretanja postupka predložiti preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti kako bi se otklonile nepoštene trgovačke prakse. Ovisno o težini povrede, opsegu povrede i vremenu trajanja povrede koji se utvrđuju u ispitnom postupku, Agencija će ocijeniti jesu li predložene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi te će u slučaju pozitivne ocjene, privremenim rješenjem prihvatiti predložene mjere, uvjete i rokove koji time postaju obvezni za predlagatelja. Dostavljanjem dokaza o ispunjavanju preuzetih mjera i obveza, Agencija obustavlja postupak bez utvrđenja da je povrijeđen Zakon i bez izricanja upravno-kaznene mjere. Agencija potiče poduzetnike na koje se odnosi ZZNTP da predlažu obveze izvršenja mjera jer se time najbrže otklanjaju uočene nepravilnosti i uspostavljaju poštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Ako stranke protiv kojih je pokrenut postupak utvrđivanja postojanja zabranjenih nepoštenih praksi ne ponude Agenciji mjere ili Agencija ocijeni da predložene nisu dostatne za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi odnosno ako stranka ne dostavi dokaze o izvršenju mjera, Agencija će nastaviti voditi ispitni postupak.

Upravno kaznene mjere
Nakon utvrđenja da je stranka u postupku iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, odnosno povrijedila odredbe Zakona, Agencija će odlučiti o postojanju uvjeta za izricanje upravno- kaznene mjere te odrediti njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja. Pri utvrđivanju i izricanju upravno-kaznene mjere, Agencija uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere se smanjuje ili povećava ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima. Upravno-kaznenim mjerama je cilj uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom, kažnjavanje počinitelja povreda te odvraćanje počinitelja i drugih osoba od povreda Zakona.
ZZNTP definira koje su teške, a koje lakše povrede Zakona te u skladu s tim definira i maksimalne iznose upravno kaznenih mjera.
Za iznimno tešku povredu Zakona, upravno-kaznenom mjerom u iznosu do najviše 5.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 2.500.000,00 kuna za fizičku osobu kaznit će pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja prodaje proizvod po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda (članak 12. točka 14.).
Do najviše 3.500.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 1.500.000,00 kuna za fizičku osobu zapriječene su upravno kaznene mjere za teže povrede Zakona, dok su za lakše povrede Zakona zapriječene upravno-kaznene mjerom do najviše 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 500.000,00 kuna za fizičku osobu.

Sudski nadzor
Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Tužba protiv rješenja Agencije ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu rješenja koji se odnosi na izrečenu upravno-kaznenu mjeru. Također, tužbe protiv rješenja Agencije radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavljaju tijek postupka, a svi sporovi pokrenuti pred nadležnim upravnim sudovima na temelju odredaba Zakona su žurni.