Europska komisija predložila nacrt direktive o neovisnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja

Na tragu inicijative za osnaživanje tijela za tržišno natjecanje, Europska komisija predložila je nacrt direktive koji sadrži nova pravila kojima će se tijelima za tržišno natjecanje država članica omogućiti učinkovitija provedbu pravila o zaštiti tržišnog natjecanja Europske unije.

Cilj je prijedloga osigurati da tijekom primjene iste pravne osnove, nacionalna tijela za tržišno natjecanje posjeduju odgovarajuće alate za provedbu pravila, čime se osigurava njihovo učinkovito djelovanje, ali i pridonosi cilju istinskog jedinstvenog tržišta. Istodobno, time se promiče opći cilj EU-a – ostvarenje konkurentnih tržišta, otvaranje radnih mjesta i rast.

Komisija je prijedlog o novim pravilima izradila u obliku Direktive, čime će se omogućiti poštovanje nacionalnih posebnosti, ali i dodatno osnažiti tijela za tržišno natjecanje država članica. Direktiva će biti proslijeđena Europskom parlamentu i Vijeću na donošenje u skladu s uobičajenim zakonodavnim postupkom. Nakon donošenja države članice njezine odredbe moraju prenijeti u nacionalno pravo.

Naime, u Komunikaciji Komisije o deset godina Uredbe Vijeća 1/2003 (COM (2014) 453) utvrđen je niz mogućih područja djelovanja kako bi se nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje omogućio učinkovitiji rad. Stoga je nakon objave Komunikacije, Komisija provela javno savjetovanje održano od studenog 2015. do veljače 2016. u kojem je sudjelovala i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. EK je kroz savjetovanje istražila mogućnosti za konkretnu suradnju s nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje i ministarstvima država članica, a Odbor za gospodarska i monetarna pitanja Europskog parlamenta i Glavna uprava za tržišno natjecanje su 19. travnja 2016. zajednički organizirali javno saslušanje o tome kako nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje omogućiti učinkovitiju provedbu pravila.

Predloženi Nacrt direktive je zadnji korak toga procesa.

Predloženim pravilima će se, nakon njihova donošenja, osigurati da nacionalna tijela za tržišno natjecanje posjeduju minimalni paket zajedničkih alata i učinkovite izvršne ovlasti kako bi se osiguralo da:

  1. budu neovisna pri provedbi pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja i djeluju potpuno nepristrano bez primanja uputa od javnih ili privatnih subjekata.
  2. posjeduju potrebne financijske i ljudske resurse za obavljanje svog posla.
  3. posjeduju sve potrebne ovlasti za prikupljanje svih relevantnih dokaza, kao što je pravo na pretraživanje mobilnih telefona, prijenosnih računala i tableta.
  4.  posjeduju odgovarajuće alate za izricanje primjerenih sankcija kojima se odvraća od povrede pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog obuhvaća pravila o odgovornosti društava majki poduzetnika poduzetnika i pravnom sljedništvu kako poduzetnici ne bi mogli korporativnim restrukturiranjem izbjegavati kaznu. Osim toga, nacionalna tijela za tržišno natjecanje moći će naplaćivati kaznu od poduzetnika koji počine povredu pravila i nemaju poslovni nastan na njihovu području, što je važno jer sve više poduzetnika posluje na međunarodnoj razini.
  5.  imaju usklađene programe oslobađanja od kazne kojima se poduzetnici potiču na iznošenje dokaza o nezakonitim kartelima. Na taj način povećat će se ukupna motivacija poduzetnika za sudjelovanje u programima oslobađanja od kazne i prijavu vlastite uključenosti u kartel.

Komisijinim prijedlogom naglašava se važnost temeljnih prava poduzetnika i od tijela zahtijeva da se pri provođenju svojih ovlasti pridržavaju odgovarajućih zaštitnih mjera, u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

„Želimo svim nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje omogućiti donošenje potpuno neovisnih odluka i staviti im na raspolaganje učinkovite alate za zaustavljanje i sankcioniranje povreda propisa. Jedinstveno tržište koje dobro funkcionira koristi europskim potrošačima i poduzetnicima“ izjavila je Margrethe Vestager, povjerenica EK za tržišno natjecanje te dodala da „suradnja tijela za tržišno natjecanje država članica i Komisije u provođenju pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja, omogućuju bolje funkcioniranje tržišta.

Naime, Europska komisija i tijela za tržišno natjecanje država članica blisko surađuju u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje (ECN) kojom se podupire usklađena primjena pravila EU-a na razini svih provedbenih tijela. Od 2004. Komisija i nacionalna tijela za tržišno natjecanje donijeli su više od 1000 odluka i istražili brojne različite predmete u svim sektorima gospodarstva. U razdoblju od 2004. do 2014. nacionalna tijela za tržišno natjecanje donijela su više od 85 posto svih odluka u pogledu primjene pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja.

Europska mreža tijela za tržišno natjecanje (ECN) osnovana je Uredbom Vijeća 1/2003   Otkako je 1. svibnja 2004. stupila na snagu, Uredba je  pridonijela boljoj i suvremenijoj provedbi pravila EU-a o ograničavajućim djelovanjima (članak 101.) i zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu (članak 102.). Uredbom je ukinut prethodni sustav prijave u okviru kojeg su poduzetnici Komisiji u skladu s pravilima EU-a dostavljali sporazume na odobrenje, a sudovima država članica i tijelima za tržišno natjecanje omogućeno je veće sudjelovanje u provedbi europskih pravila tržišnog natjecanja.

 

Nacrt direktive nalazi se ovdje