Javni natječaj za radna mjesta

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: 023-01/2015-01/03, Urbroj: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 24/2017) uz prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Klasa: 112-01/17-01/35, Urbroj: 526-02-17-2 od 7. prosinca 2017. godine te suglasnosti Klasa: 112-01/17-01/68, Urbroj: 526-02-02-02/1-17-4 od 8. prosinca 2017. godine, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radna mjesta

  1. Za obavljanje poslova provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Narodne novine, broj 117/2017.

1.1. samostalni savjetnik – pravnik u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.), 6 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika, znanje rada na osobnom računalu. Dodatni uvjeti za  radno mjesto: položen pravosudni ispit, 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita

1.2. stariji savjetnik – pravnik u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja –  2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.), 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika, znanje rada na osobnom računalu. Dodatni uvjeti za  dipl. iur. ili za mag. iur.: položen pravosudni ispit

1.3. stariji savjetnik – ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja –  1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

 

Uvjeti: diplomirani ekonomist (dipl. oec.) ili magistar ekonomije (mag.oec.), 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika, znanje rada na osobnom računalu. Dodatni uvjet za dipl. oec. ili mag. oec.: položen državni stručni ispit.

 

1.4. mlađi savjetnik – ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: diplomirani ekonomist (dipl. oec.) ili magistar ekonomije (mag.oec.), 3 godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,  znanje engleskog jezika, znanje rada na osobnom računalu. Dodatni uvjet za dipl. oec. ili mag. oec.: položen državni stručni ispit

 

  1. Za obavljanje poslova u Sektoru za tržišno natjecanje

2.1. mlađi savjetnik – pravnik u Sektoru za tržišno natjecanje – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

2.2. mlađi savjetnik – ekonomist u Sektoru za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti za radna mjesta iz stavaka 2.1. i 2.2. su: diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.) ili diplomirani ekonomist (dipl. oec.) ili magistar ekonomije (mag.oec.), 3 godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,  znanje engleskog jezika, znanje rada na osobnom računalu. Dodatni uvjet za  dipl. iur. ili za mag. iur.:  položen pravosudni ispit. Dodatni uvjet za dipl. oec. ili mag. oec.: položen državni stručni ispit.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci.

U postupku odabira kandidata održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata i testiranje znanja engleskog jezika. O mjestu i vremenu razgovora / testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora / testiranja. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru / testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz
  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu – preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz / dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz,
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (Ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) u trajanju sukladno uvjetima predviđenim za svako radno mjesto na koje se prijavljuje, a koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove i koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prethodne točke,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika.

 

Kandidati  koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su dostaviti zasebnu prijavu (zamolbu) za svako radno mjesto koje se prijavljuju, no potrebne dokaze mogu dostaviti u jednom primjerku uz jednu od prijava, a na ostalima naznačiti u privitku koje prijave se traženi dokazi nalaze.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti dokaz  o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).ž

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidati/kinje dužni/e su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

 

Klasa: 112-01/17-02/015

Urbroj: 580-06/88-2017-002

Zagreb, 13. prosinca 2017.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.