Javni natječaj za radno mjesto Samostalni savjetnik – pravnik

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, “Narodne novine”, br. 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, br. 128/17., 47/18.), članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018. te uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: 112-01/19-01/27, URBROJ: 526-02-02-02-02/2-19-2 od 20. rujna 2019. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radno mjesto

Samostalni savjetnik – pravnik u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

➢ diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.),

➢ položen pravosudni ispit,

➢ 6 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje 4 godine

nakon položenog pravosudnog ispita,

➢ znanje engleskog jezika,

➢ znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidati/kinje se primaju na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se testiranje te razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja. O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za isto utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – Ispravak, 87/14. i 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – Ispravak, 74/17., 122/17., 9/18. i 57/18.).

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti isključivo putem pošte na niže navedenu adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

KLASA: 112-01/19-02/003

URBROJ: 580-06/125-2019-002

Zagreb, 1. listopada 2019.

 

Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

Natječaj možete preuzeti na poveznici: Samostalni savjetnik pravnik_1 izvršitelj