Javni natječaj za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/2015-01/03, URBROJ: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 128/2017) uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: 112-01/18-01/05   URBROJ: 526-02-02-02/1-18-2, od 8. ožujka 2018. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radno mjesto

Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • VSS ili magistar struke – društvenog smjera,
  • 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje 2 godine na poslovima vezanim uz materiju tržišnog natjecanja ili vezanim uz gospodarska pitanja
  • znanje engleskog jezika,
  • znanje rada na osobnom računalu

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja.O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti dokaz  o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom  o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za isto utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak 74/17.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

KLASA: 112-01/18-02/010

URBROJ: 580-06/88-2017-002

Zagreb, 3. travnja 2018.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

 

 

Javni natječaj možete preuzeti ovdje