Javni natječaj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, “Narodne novine”, br. 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, br. 128/17., 47/18.), članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018. te uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: 112-01/18-01/29, URBROJ: 526-02-02-02/1-18-5 od 7. studenoga 2018. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radno mjesto

Mlađi savjetnik – ekonomist u Odjelu za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • diplomirani ekonomist (dipl. oec.) ili magistar ekonomije (mag. oec.),
  • 3 godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • znanje engleskog jezika,
  • znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidati/kinje se primaju na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se testiranje te razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja. O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za isto utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18).

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti isključivo putem pošte na niže navedenu adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

KLASA: 112-01/18-02/018

URBROJ: 580-06/88-18-002

Zagreb, 14. studenoga 2018.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

Natječaj možete preuzeti ovdje