Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18.), Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-002, od 18. veljače  2019. i članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 22/11., 74/14., 60/18.), predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Osoba se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na slijedeće radno mjesto:

  1. Sektor za opće poslove – Odjel za opće poslove
  • stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • SSS upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje strojopisa
  • 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima
  • znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, osoba koja se prijavljuje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, treba kumulativno ispunjavati i slijedeće uvjete:

– nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

– vodi se kao nezaposlena osoba u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana.

Nakon utvrđivanja popisa kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva Agencija će provesti postupak selekcije.

O pozivima na testiranja, te o završetku postupka selekcije, Agencija će kandidate obavještavati putem elektroničke pošte.

S izabranim kandidatima zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne zasnivaju radni odnos i primaju novčanu pomoć koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uz prijavu obvezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis (s obveznom adresom elektroničke pošte),

– dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave na evidenciji,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva – preslika

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave, na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (www.aztn.hr).

O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora kandidata putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi.

KLASA: 112-01/19-03/001

URBROJ: 580-06/125-2019-021

U Zagrebu, 7. svibnja 2019.

Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja