Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12, 16/2017),

Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za 2018. godinu, KLASA: 112-01/18-03/001, URBROJ: 580-06/88-002 od 7. ožujka 2018.  i članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Osoba se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na slijedeće radno mjesto:

  1. Sektor za opće poslove – Odjel za opće poslove
  • viši stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • VŠS ili stručni prvostupnik upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • znanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, osoba koja se prijavljuje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, treba kumulativno ispunjavati i slijedeće uvjete:

– osoba koja nema više od 1 godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

– vodi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba dulje od 30 dana.

Za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. predmetnog Zakona.

Nakon utvrđivanja popisa kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog poziva, Agencija će provesti postupak selekcije.

O pozivima na testiranja, te o završetku postupka selekcije, Agencija će kandidate obavještavati putem elektroničke pošte.

S izabranim kandidatima zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Uz prijavu obvezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis (s obveznom adresom elektroničke pošte),

– dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO-a,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave na evidenciji,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva – preslika

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave, na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora kandidata putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi.

 

KLASA: 112-01/18-03/001

URBROJ: 580-06/88-2018-

U Zagrebu, 25. travnja 2018.

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

 

 

 

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja