Mladen Cerovac uvodničar panela na konferenciji Dani konkurencije 2017.

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji „Dani konkurencije 2017.“ koju je organizirala Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije. Konferencija pod radnim nazivom „Izazovi u primjeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU“, održana je u Beogradu 7. travnja 2017.

Cerovac je bio jedan od uvodničara panela „Prvi efekti primjene Direktive o naknadi štete Europske komisije“. Riječ je o Direktivi 2014/104 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava konkurencije država članica i Europske unije od 26. studenoga 2014. Svrha je Direktive osigurati da svatko tko je pretrpio štetu prouzročenu povredom prava tržišnog natjecanja može učinkovito ostvariti pravo na zahtjev za potpunu naknade štete od poduzetnika ili udruženja poduzetnika koji je ta pravila povrijedio.

Cerovac je naglasio kako je Direktivu do sada u potpunosti preuzelo samo 10 država članica, dok će je većina implementirati do ljeta 2017.

Budući da se Hrvatska odlučila Direktivu prenijeti u nacionalno zakonodavstvo donošenjem posebnog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja koji je još u zakonodavnoj proceduri (prošao je prvo čitanje u Hrvatskom Saboru), predsjednik VZTN-a je na panelu prezentirao najvažnije naglaske iz procedure pripreme Zakona, kao i njegove temeljne karakteristike.

„Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je ovlast za osnivanje radne skupine za pripremu Zakona delegiralo Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja koja osniva i koordinira radnu skupinu za izradu Zakona. Na čelu radne skupine bili su stručnjaci AZTN-a, a u nju je uključen širok krug eksperata. Rad na pripremi nacrta Prijedloga Zakona trajao je 11 mjeseci, javno savjetovanje trajalo je 30 dana, a primjedbe i komentari na Zakon raspravljeni su i s Europskom komisijom. U ožujku je Vlada RH prihvatila nacrt i Zakon uputila na usvajanje Hrvatskom saboru. Za provedbu Zakona bit će nadležni trgovački sudovi koji u postupku supsidijarno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku i Zakona o obveznim odnosima“ – naveo je Cerovac.

Kao i Direktiva, Zakon utvrđuje pravila postupka koja omogućuju učinkovito ostvarivanje prava na potpunu naknadu štete te utvrđuje pravila koordinacije provedbe pravila o zaštiti konkurencije od strane AZTN-a i provedbe tih pravila u postupcima naknade štete pred trgovačkim sudovima.

Cerovac je u svome izlaganju podrobno opisao odredbe Direktive koje su predstavljale izazov pri izradi hrvatskog Zakona. Riječ je o odredbama:

– o dokazima koji se nalaze u spisu tijela za zaštitu konkurencije,

– o pravu na potpunu naknadu štete,

– o vrsti odgovornosti za štetu,

– o zastari,

– o priznavanju odluka tijela za zaštitu konkurencije i sudova drugih država        članica EU-a u postupcima naknada štete,

– o obrani prenošenjem,

– o solidarnoj odgovornosti,

– o sporazumnom rješavanju sporova,

– o retroaktivnom djelovanju Zakona.

Posebno se osvrnuo na buduće izazove u primjeni Zakona, navodeći između ostalog, podatak da je u 20 godina u Hrvatskoj bilo podneseno svega četiri tužbe za naknadu štete. „Važno je pitanje kako poduzetnike i potrošače potaknuti na podnošenje tužbi za naknadu štete kao i postoji li potreba dodatne edukacije sudaca trgovačkih sudova iz području prava konkurencije, naročito zbog vezanosti suda pravomoćnom odlukom tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u pogledu utvrđenja povrede.

Predsjednik VZTN-a smatra da je za učinkovitu provedbu prava konkurencije neophodno ostvarenje učinka odvraćanja odnosno posebne i opće prevencije, što se može postići samo kombinacijom javne i privatne provedbe.

„Naime, ako poduzetnici znaju da im osim visoke novčane kazne izrečene od AZTN-a prijeti i tužba za naknadu štete svih potencijalnih žrtava, razumno je očekivati da će se manje upuštati u zabranjena postupanja. Stoga je moguće da će donošenje Zakona potaknuti učinkovitije otkrivanje kartela kroz provođenje pokajničkog programa, odnosno podnošenje prijava za oslobođenje ili umanjenje sankcije“ – zaključio je Cerovac.