Pravni okvir

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP), (Narodne novine, br. 117/17) stupio je na snagu 7. prosinca 2017., a nadležna za njegovu provedbu u Hrvatskoj postaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Cilj Zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom. Više informacija o ZNTP-u, možete pronaći na poveznici.

Postupovne odredbe

Postupak predviđen ZNTP-om je složen postupak, koji zahtijeva multidisciplinarni pristup svakom pojedinom predmetu te ispitivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti bitnih za donošenje odluke u tom predmetu. Riječ je dakle, o postupku formalnog legaliteta pa ovaj postupak ni na koji način ne može biti skraćen. Tome u prilog ide i činjenica da je protiv odluka Agencije jedini pravni lijek  tužba na temelju koje nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor, što znači da sam postupak mora biti proveden u cijelosti; dakle uz provođenje svih radnji i izvođenje svih dokaza bitnih za donošenje meritorne odluke te uz osiguranje prava na korištenje svih procesnih ovlaštenja strankama, radi zaštite njihovih Ustavom i zakonima zajamčenih prava.

Njegovo trajanje svakako ovisi ne samo o količini i složenosti podatka i dokumentacije koja je predmetom analize i obrade pred Agencijom, već i o samoj aktivnosti stranke, te njezinoj suradnji s Agencijom i spremnosti da samoinicijativno ispravi svoje postupanje koje je rezultiralo nametanjem nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom.

Stručnjaci stručne službe Agencije ovlašteni su za vođenje postupka u nadležnosti Agencije. Riječ je o pravnicima s položenim pravosudnim ispitom i četiri godine iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. U postupku sudjeluju i stručnjaci ekonomisti u dijelu vezanim uz ekonomska pitanja pojedinog predmeta.

Postupak se može podijeliti u pet dijelova.

I. dio ispitnog postupka – prikupljanje pisanih obavijesti, podataka, ugovora i druge potrebne dokumentacije

Riječ je o upravnom postupku u kojem se od stranaka u postupku i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora, prikupljaju pisane obavijesti, podaci i dokumenti (članak 17. ZNTP-a). Prikupljeni materijali analiziraju se s pravnog i ekonomskog aspekta te se na taj način utvrđuju sve relevantne činjenice i okolnosti u konkretnom postupku vezane uz utvrđivanje propisane visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i prerađivača kao i činjenice i okolnosti vezane uz iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima.

Iako se ispitni postupak uglavnom provodi prikupljanjem pisanih očitovanja, podataka ugovora i drugih potrebnih dokumenata, u situacijama kad je za utvrđivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe, provodi se očevid.

II. dio ispitnog postupka – usmena rasprava

U cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica bitnih za razjašnjenje pravog stanja stvari, ali i omogućivanja strankama ostvarenje i zaštitu njezina prava i pravnog interesa, u okviru ispitnog postupka održava se i usmena rasprava.

Na usmenoj raspravi izvode se dokazi saslušanjem stranaka i svjedoka (najčešće će se raditi o dobavljaču za kojeg se smatra da mu je nametnuta nepoštena trgovačka praksa)  i vještaku (u situacijama kada Agencija ne raspolaže stručnim znanjima potrebnim za razjašnjenje pojedinog aspekta poslovnog odnosa, primjerice , agronomska znanja, znanja vezana uz sustav kvalitete, kao znanja iz kemijskog inženjerstva i tehnologije, i sl.).

U ovoj fazi se stranka protiv koje se vodi postupak ima pravo pisano i usmeno izjašnjavati o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima za izvođenje dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovati u izvođenju dokaza saslušanjem svjedoka i vještaka, postavljati pitanja kao i upoznati se s rezultatima dokaza i izjašnjavanja o rezultatima dokaza.

III. dio ispitnog postupka – odluka Vijeća o utvrđenim činjenicama u postupku

Nakon utvrđenja svih relevantnih činjenica i okolnosti u ispitnom postupku, stručna služba o tome izvješćuje Vijeće koje temeljem utvrđenog činjeničnog stanja donosi odluku o tome je li stranka povrijedila odredbe ZNTP-a.

IV. dio ispitnog postupka – Obavijest o utvrđenim činjenicama u postupku dostavlja se stranci i upućuje joj se poziv na glavnu raspravu

Ako Vijeće donese odluku odluku o tome da je stranka povrijedila ZNTP nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, započinje postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere.

U tom postupku Agencija stranci u postupku dostavlja:

  • obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju u konkretnom predmetu
  • obavijest o sadržaju odluke Vijeća donesene na temelju utvrđenog činjeničnog stanja
  • poziv na glavnu raspravu i dostavu pisane obrane.

Na glavnoj raspravi stranci protiv koje se vodi postupak, mora biti omogućeno iznositi svoju obranu i štititi svoje interese, odnosno mora joj biti omogućeno izvođenje dokaza radi utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i otegotnih okolnosti, kao i kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere.

V. dio ispitnog postupka – po okončanju glavne rasprave Vijeće donosi odluku o postojanju uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, određuje njezinu visinu te određuje rokove i način njezina izvršenja.

Na temelju dvije odluke Vijeća i to odluke kojima je utvrđeno iskorištavanje značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno utvrđenja povreda ovoga Zakona i odluke kojima je utvrđeno postojanje uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere i njezina visina, Agencija okončava postupak donošenjem jedinstvenog rješenja.

Rok za donošenje rješenja je 60 dana od dana utvrđenja svih činjenica relevantnih za donošenje odluke

Rješenje kojim se okončava postupak objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije, bez podataka označenih poslovnom tajnom.

Sudska zaštita

Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom; u drugom stupnju nadležan je Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Tužba ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu upravno-kaznene mjere.

Tužba protiv rješenja Agencije radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavlja tijek postupka.

 

Više o zakonu pogledajte pod nepoštene trgovačke prakse i česta pitanja, a zakon možete i preuzeti s linka:

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom