Pristup informacijama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva AZTN-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac, te ga poslati:

  • elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje: Kristina Sičaja
  • na broj faksa: 01 6176 450 ili
  • na adresu AZTN-a, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb,

Zahtjev se može podnijeti i usmenim putem, na broj telefona 01 6172 120, svakim radnim danom od 9.00 – 15.00 sati.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba, ali Agencija ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

 

obrazac zahtjeva

Zakon o pravu na pristup informacijama