Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja

Radom Agencije upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja koje se sastoji od pet članova, a imenuje ih i razrješava dužnosti Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Uvjeti za imenovanje i trajanje mandata, za razrješenje predsjednika i članova Vijeća, kao i djelokrug Vijeća, uređeni su Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. Svi članovi Vijeća, uključujući predsjednika i zamjenika, zaposleni su u Agenciji.

Odlukom o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koju je Hrvatski sabor donio 15. studenoga 2013. u Vijeću su:

pdf

Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća

Preuzimanje
pdf

Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća

Preuzimanje
pdf

Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća

Preuzimanje
pdf

mr.sc. Ljljana Pavlic, dipl. oec., članica Vijeća

Preuzimanje
pdf

mr.sc. Tatjana Peroković, dipl. oec., članica Vijeća

Preuzimanje

Dokumenti