Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na  mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća.

Vijeće je tijelo koje odlučuje o svim pitanjima za koje je AZTN nadležan u provedbi ZZTN-a i ZNTP-a. Odluke o svim općim i pojedinačnim aktima AZTN-a, Vijeće donosi na sjednicama Vijeća, većinom od najmanje tri glasa, a za meritorno donošenje odluka na sjednici Vijeća mora uvijek biti nazočan predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik i još najmanje dva člana Vijeća.

S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavlja zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost.

Stoga će Vlada Republike Hrvatske prvi put nakon 24. travnja 2021. objaviti javni poziv za izbor kandidata za predsjednika Vijeća, kojeg će odabrati između onih kanditata koji ispunjavaju uvjete u smislu ZZTN-a i koji se jave na javni poziv i predložiti Hrvatskome saboru na imenovanje.

Slijedom obrazloženoga, Vijeće čine: Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednika Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.) koja obavlja poslove predsjednika Vijeća do izbora novog predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.), Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) te dr.sc. Mirtu Kapural, dipl.iur., članica Vijeća (u prvom mandatu od  siječnja 2019. do siječnja 2024.).

pdf

Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća

Preuzimanje
pdf

Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća

Preuzimanje
pdf

mr.sc. Ljljana Pavlic, dipl.oec., članica Vijeća

Preuzimanje
pdf

dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., članica Vijeća

Preuzimanje

Dokumenti