Odluka o izboru kandidata

KLASA: 112-01/18-02/016

URBROJ: 580-06/125-2018-025

Zagreb, 26. listopada 2018.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog natječaja KLASE: 112-01/18-02/016, URBROJA: 580-06/88-2018-002 od 25. rujna 2018., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 86/18. od 26. rujna 2018., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASE: 112-01/18-02/016, URBROJA: 580-06/88-2018-002 od 25. rujna 2018., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 86/18. od 26. rujna 2018., za radno mjesto: Administrativni tajnik u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

  • Lidija Sakač Zambal

II.

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

III.

Ova odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

IV.

Imenovana kandidatkinja iz točke I. ove Odluke dužna se javiti u Odjel za opće poslove Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za radno mjesto Administrativnog tajnika u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, KLASE: 112-01/18-02/016, URBROJA: 580-06/88-2018-002 od 25. rujna 2018., objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 86/18., od 26. rujna 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama te je, u skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio 4. listopad 2018. Sve prijave i potrebna natječajna dokumentacija svih zainteresiranih osoba zaprimljene su unutar navedenog roka.

U Agenciji je zaprimljeno sveukupno 19 (devetnaest) prijava kandidatkinja. Pritom 4 (četiri) prijave nisu odgovarale formalnim uvjetima javnog natječaja te se njihove podnositeljice, sukladno natječajnoj dokumentaciji,  nisu niti smatrale kandidatkinjama na ovom natječaju. Ostale kandidatkinje, čije su prijave odgovarale formalnim uvjetima natječaja, pozvane su na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) zakazan za dane 24. i 25. listopada 2018.

Jedna kandidatkinja obavijestila je Agenciju da neće pristupiti testiranju i razgovoru, a što je Agencija primila na znanje.

Od preostalih 14 (četrnaest) kandidatkinja, testiranju i razgovoru s Povjerenstvom u određenim terminima pristupilo je 7 (sedam) kandidatkinja. Ostalih 7 (sedam) pozvanih kandidatkinja nije pristupilo testiranju i razgovoru s Povjerenstvom, niti su svoj nedolazak ispričale.

Nakon obavljenih razgovora i testiranja, Povjerenstvo se jednoglasno suglasilo kako se kandidatkinja Lidija Sakač Zambal izdvaja od ostalih kandidatkinja. Naime, ista svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Uz to, ista je ostavila dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe.

Shodno svemu  navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidatkinja koje su udovoljile formalnim uvjetima natječaja i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

 

Odluku možete pogledati ovdje: