Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

07.01.2021

011-01/2020-02/014

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom Prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, ovlaštena je između ostalog i središnjim tijelima državne uprave donositi mišljenja kojima se promiče znanje o tržišnom natjecanju, odnosno podiže razina svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja.

Slijedom navedenog, AZTN je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja na sjednici 50/2020., održanoj 10. prosinca 2020. godine donio mišljenje u svezi donošenja Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kako s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u primjeni odredbe članka 33. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj: 41/18, 98/19; dalje: Zakon ), koja se odnosi na uvažavanje stečenih prava prijevoznika koji su obavljali prijevoz temeljem dozvola ili koncesija na dan stupanja na snagu ovoga Zakona te postupka koji prethodi sklapanju ugovora o pružanju predmetne usluge, potrebno je provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja, odnosno uz primjenu nediskriminirajućih uvjeta kako za postojeće tako i za nove pružatelje predmetne usluge.

Predmetno mišljenje, AZTN je obrazložio u bitnome na način da uvažavajući odredbe Zakona, o stečenim pravima poduzetnika koji su pružali predmetnu uslugu na dan stupnja na snagu ovoga Zakona, nužno je u smislu prijelaznih i završnih odredbi Zakona, konkretno članka 118. Zakona te odredbi Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70, i ostalim poduzetnicima omogućiti pristup tržištu po nediskriminirajućim uvjetima. Dakle, AZTN smatra kako je prilikom sklapanja ugovora o pružanju predmetne usluge odnosno, kako je postupak koji prethodi sklapanju ugovora potrebno provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i primjenu nediskriminirajućih uvjeta za postojeće i nove pružatelje predmetne usluge. Dodatno, u smislu prijelaznih i završnih odredbi Zakona, odnosno nakon isteka prijelaznog razdoblja, AZTN smatra kako svi poduzetnici trebaju imati pristup tržištu pod jednakim uvjetima.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore