Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

03.03.2005

011-02/2005-01/003

Određivanje minimalnih ili fiksnih prodajnih cijena u Ugovorima o prodaji

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.02.2005

UP/I-030-02/2004-01/100

BILLA NEKRETNINE d.o.o., Zagreb i MINACO d.o.o., Našice

Tržišno natjecanje

Odluka o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Logo

11.02.2005

031-02/2004-01/135

Juris protecta, Zagreb

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.02.2005

UP/I 430-01/2004-01/037

Koksar d.o.o., Bakar

Državne potpore

Rješenje kojim se odbacuje zahtjev za davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke kojom se društvu "Koksar" d.o.o. otpisuju kamate obračunate radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Logo

28.01.2005

UP/I 030-02/2004-01/099

Chrono d.o.o., Split

Tržišno natjecanje

Tumačenje odredbi ZZTN

Logo

28.01.2005

011-02/2005-01/001

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o državnim potporama

Državne potpore

Inicijativa

Logo

28.01.2005

UP/I 430-01/2004-02/040

Vupik d.d.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

17.01.2005

Mišljenje

Državni ured za reviziju - Revizija financijskih izvještaja i poslovanja Agencije za 2003. godinu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.01.2005

UP/I-030-02/2004-01/017

Koncentracija poduzetnika stjecanjem zajedničke kontrole nad poduzetnikom Distri-press d.o.o., od strane Ivana Granića iz Zagreba, Europapress holdinga d.o.o., Veltradea d.o.o. i Adris grupe d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje o uvjetno dopuštenoj koncentraciji

11/2005

Logo

22.12.2004

UP/I-030-02/2004-01/082

Wiener Städtische AG i Aurum osiguranje d.d.

Tržišno natjecanje

Odluka o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore