Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

05.05.2005

Mišljenje

Mišljenje o koncentraciji poduzetnika u svezi s primjenom članaka 19. i 22. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.04.2005

031-02/2004-01/010

Cijene nastavnog sata u autoškolama

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.03.2005

031-02/2005-01/018

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.03.2005

031-02/2004-01/143

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.03.2005

011-02/2005-01/003

Određivanje minimalnih ili fiksnih prodajnih cijena u Ugovorima o prodaji

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.02.2005

UP/I-030-02/2004-01/100

BILLA NEKRETNINE d.o.o., Zagreb i MINACO d.o.o., Našice

Tržišno natjecanje

Odluka o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Logo

11.02.2005

031-02/2004-01/135

Juris protecta, Zagreb

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.02.2005

UP/I 430-01/2004-01/037

Koksar d.o.o., Bakar

Državne potpore

Rješenje kojim se odbacuje zahtjev za davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke kojom se društvu "Koksar" d.o.o. otpisuju kamate obračunate radi neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Logo

28.01.2005

UP/I 030-02/2004-01/099

Chrono d.o.o., Split

Tržišno natjecanje

Tumačenje odredbi ZZTN

Logo

28.01.2005

011-02/2005-01/001

Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o državnim potporama

Državne potpore

Inicijativa

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore