Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

02.08.2018

011-01/2018-02/017

Ministarstvo zdravstva – Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.07.2018

011-01/2018-02/008

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.07.2018

011-01/2018-02/015

•Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ (dalje: Prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.07.2018

011-01/2018-02/014

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike -Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (dalje: Prijedlog Iskaza). Uvidom u Prijedlog Iskaza, Agencija je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donijela mišljenje kako na Prijedlog Iskaza nema primjedbi

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.07.2018

UP/I 034-03/2018-02/008

ARH CEE HOLDING d.o.o., Zagreb i Studenac d.o.o., Omiš

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

12.07.2018

UP/I 034-03/2018-02/007

RWE Hrvatska d.o.o., Zagreb i i-energija d.o.o., Zagreb (dio HT Grupe)

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

03.07.2018

UP/I 034-03/2018-02/006

TRIGLAV INT, HOLDINŠKA DRUŽBA d.d., Ljubljana, Slovenija i RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

21.06.2018

011-01/2018-02/013

Državni zavod za intelektualno vlasništvo •Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice kako se Nacrt Zakona donosi radi usklađenja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima te radi daljnjeg osiguranja odgovarajuće primjene Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva. Također, Nacrt Zakona ima za cilj unaprijediti postojeći sustav registracije i zaštite prava iz žiga te ga učiniti pristupačnijim i unaprijediti postupke priznanja i zaštite žiga, što nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, već može imati pozitivne učinke na tržišno natjecanje.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.06.2018

011-01/2018-02/014

Ministarstvo zdravstva •Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje novi sustav određivanja cijene lijekova koji se izdaju na recept i koje nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet namjerava staviti u promet u Republici Hrvatskoj, i to na način da bi Agencija za lijekove i medicinske proizvode utvrđivala najvišu dozvoljenu cijenu lijeka, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje bi mogao, na temelju ugovora sklopljenog između nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili veleprodaje, ugovoriti i nižu cijenu od utvrđene najviše dozvoljene cijene lijeka prilikom rješavanja o zahtjevu za stavljanje lijeka na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nacrtom Zakona predviđeno je također da će Ministar zdravstva pravilnikom odrediti način, mjerila, dokumentaciju i postupak određivanja najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko, i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka. U ovom slučaju svakako treba voditi računa i kako postoji javni interes da su cijene lijekova nadzirane, a kako bi se osigurao pristup građana zdravstvenoj zaštiti.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.06.2018

011-01/2018-02/011

Ministarstvo zdravstva •Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s prijedlogom iskaza

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Prijedlogom iskaza (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zdravstvena djelatnost koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te na činjenici da su odredbom članka 2. točke 2. (f) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (L 376/36 SL EU), zdravstvene usluge izričito izuzete od njene primjene, bez obzira na to pružaju li ih zdrav¬stvene ustanove, bez obzira na način na koji su organizirane i financirane na nacionalnoj razini te bez obzira na to jesu li javne ili privatne.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore