Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.11.2020

UP/I 034-03/2020-01/003

AZTN protiv Pivovara Daruvar d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

17.11.2020

UP/I 034-03/2020-02/006

FARUNO CEE HOLDING S.à.r.l., Luksemburg i PAN-PEK d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

16.11.2020

011-01/2020-02/013

Ministarstvo financija – Nacrt Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.11.2020

UP/I 034-03/2020-01/015

AZTN protiv Croatia osiguranje d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

14.10.2020

034-08/2020-01/058

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Elektromodul d.o.o., Osijek -Zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 8. listopada 2020. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Elektromodul d.o.o., Osijek sa sjedištem u Osijeku, Ribarska 4 za obavljanje zamjenske poštanske usluge (dalje: Prijava). Uvidom u Prijavu, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijavu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.10.2020

011-01/2020-02/012

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2019/1150 o promicanju prednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 12. listopada 2020. zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se traži mišljenje na Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2019/1150 o promicanju prednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (dalje: Prijedlog Zakona). AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.10.2020

UP/I 034-03/2020-01/016

AZTN protiv Hrvatska psihološka komora

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

08.10.2020

UP/I 034-03/2018-04/005

AZTN protiv JADRANKA TRGOVINA d.o.o., Mali Lošinj

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

29.09.2020

011-01/2020-02/011

Ministarstvo kulture i medija – Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva kulture i medija Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Predlaže se u članku 101. Nacrta Zakona navesti da se ova odredba Zakona odnosi i na sudske postupke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.09.2020

UP/I 034-03/2020-03/002

AZTN protiv Pivovara Osijek d.o.o., Osijek

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore