Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

15.09.2017

011-01/2017-02/027

Državni zavod za intelektualno vlasništvo -Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovnih tajni)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je dopis Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovnih tajni) (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojem je predložila da se u tekstu Nacrta Zakona u dijelu koji opisuje Ocjenu stanja, navede i Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 69/17), koji također uređuje zaštitu povjerljivih informacija. U odnosu na sadržaj odredbi Nacrta Zakona, Agencija nije imala primjedbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.09.2017

011-01/2017-02/029

Državna geodetska uprava -Nacrt prijedloga Iskaza za Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je zahtjev Državne geodetske uprave kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Iskaza za Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (dalje: Nacrt Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.09.2017

011-01/2017-02/028

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o otocima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je Zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o otocima.
Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o otocima te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o otocima.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.09.2017

UP/I 034-03/2017-02/003

Ivan Jurić-Kaćunić i Radio Enter, Zagreb i Radio Dalmacija, Split

AZTN je poduzetniku Ivanu Juriću-Kaćuniću izrekao upravno kaznenu mjeru u iznosu od 30 tisuća kuna jer je propustio u roku propisanom ZZTN-om podnijeti Agenciji obveznu prijavu namjere provedbe koncentracije te je proveo koncentraciju i stekao izravnu kontrolu i putem poduzetnika Sedam Savjetovanja neizravnu kontrolu nad nakladnikom Radio Dalmacija Split te je 5. siječnja 2017., protivno odredbi članka 19. stavka 5. ZZTN-a, proveo koncentraciju i stekao izravnu kontrolu nad nakladnikom Enter Zagreb d.o.o.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

17.08.2017

011-01/2017-02/026

Ministarstvo unutarnjih poslova -Okvirni sporazum između MUP-a i HS Produkta o poslovnoj suradnji na testiranju i ispitivanju naoružanja i vojne opreme

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova (dalje: MUP) kojim se traži mišljenje Agencije na Okvirni sporazum između MUP-a i HS Produkta o poslovnoj suradnji na testiranju i ispitivanju naoružanja i vojne opreme (dalje: Okvirni sporazum).

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

17.08.2017

011-01/2017-02/025

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (dalje: Prijedlog Zakona). Nakon pravne analize Prijedloga Zakona, Agencija je donijela mišljenje kojim je predložila izmjene i dopune članka 3. stavka 2, članka 14. stavka 5. i članka 22. stavka 1. Prijedloga Zakona. Navedene izmjene i dopune Prijedloga Zakona, Agencija je predložila radi izbjegavanja dvojbi u svezi primjene i tumačenja te mogućeg sukoba nadležnosti između Regulatornog tijela u smislu Prijedloga Zakona te ove Agencije. Drugim riječima, Agencija je predložila izmjene i dopune Prijedloga Zakona na način da se nedvojbeno propiše kako primjena odredaba ovoga Zakona ne utječe na djelokrug i ovlasti tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja (Agencije), osnovanog u skladu s posebnim zakonom (ZZTN-om).

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

17.08.2017

011-01/2017-02/004

Hrvatska udruga poslodavaca - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, broj 16/17)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija/AZTN) zaprimila je podnesak Hrvatske udruge poslodavaca (dalje: HUP) u kojem se navodi kako članci 5. a stavak 6. i 31. stavak 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, broj 16/17; dalje: Zakon) predstavljaju narušavanje tržišnog natjecanja.

Povodom zaprimljenog podneska, Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u odnosu na odredbu članka 5.a, stavka 6. Zakona, kako određivanje bankarske garancije kao instrumenata osiguranja obveze načelno samo po sebi nije sporno u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Posebno u slučaju kada je isto određeno kao obveza opskrbljivača koji u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu. Pritom, visina bankarske garancije trebala bi u bitnome ovisiti o veličini poduzetnika (opskrbljivača) odnosno prednosti koje bi poduzetnik imao stjecanjem statusa opskrbljivača u obvezi javne usluge. Međutim, bankarska garancija ne bi smjela predstavljati diskriminirajući, nemoguć ili prekomjeran uvjet za pristup, odnosno sudjelovanje na tržištu.

Nadalje, u odnosu na odredbu članka 31. stavka 8. Zakona koji glasi: „Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, odrediti ustupanje dodijeljenih skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji se odlučio za tržišnu nabavu plina za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge“, AZTN smatra kako odredba nije sporna ukoliko se time ne sprječava ravnopravan i/ili transparentan pristup trećim osobama.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.08.2017

034-08/2017-01/004

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije - Prijedlog Pravilnika o cijenama usluga i standardu usluga

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije od Agencije je zatražila mišljenje na Prijedlog Pravilnika o cijenama usluga i standardu usluga. Radi sveobuhvatne analize Prijedloga Pravilnika dodatno izvršila uvid i u ostale akte Komore i to Statut Komore Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Uvažavajući ovlast Komore za donošenje predmetnog Pravilnika odnosno cijena, Agencija ističe kako u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, minimalne i fiksne cijene su apsolutno zabranjene. Pritom, preporučene i maksimalne cijene ne smiju imati učinak fiksne cijene. U svakom slučaju, članovi Komore, ne smiju se sankcionirati zbog nepridržavanja u Pravilniku određenih cijena. Time bi se prema mišljenju Agencije osigurala između ostalog i svrha obveznog članstva u Komori u smislu članka 1. stavka 2. Zakona o Komori, odnosno zastupanje interesa članova Komore kao poduzetnika koji posluju na određenom tržištu.
Agencija dodatno ukazuje kako je Prijedlog Pravilnika, odnosno podzakonske akte Komore potrebno uskladiti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i ovim mišljenjem Agencije u najkraćem mogućem roku.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.07.2017

011-01/2017-02/023

Ministarstvo kulture - Prijedlog Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2022. - prijedlog Zaključka

Agencija nema primjedbi na Prijedlog Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2022. te na i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.07.2017

011-01/2017-02/024

Ministarstvo zdravstva - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Agencije nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore