Prestanak važenja Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i Vesna Patrlj, zamjenica predsjednika Vijeća,  sudjelovali su 5. listopada 2017. na proširenoj sjednici Udruženja osiguravatelja HGK, na kojoj je predsjednik Vijeća predstavnicima osiguravatelja održao izlaganje na temu zaštite prava tržišnog natjecanja u Hrvatskoj.

Čelnik AZTN-a upoznao je osiguravatelje s osnovnim elementima zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj te nadležnostima Agencije temeljem Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, pravne stečevine Europske unije i podzakonskih propisa. Osobito se osvrnuo na ovlasti AZTN-a u prikupljanju podataka, pokretanju i vođenju postupaka, provođenju nenajavljenih pretraga i izricanju upravno kaznenih mjera.

Ipak, poseban naglasak izlaganja bio je na namjeri Agencije da Vladi RH predloži donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju koju je Vlada RH donijela u srpnju 2011.

Ta je Uredba bila sadržajno usklađena s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Uredbom Komisije (EU) broj 267/2010 od 24. ožujka 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena djelovanja u sektoru osiguranja (OJ L 083 od 30. 3. 2010), koja je stupila na snagu 1. travnja 2010. (Uredba Komisije (EU) broj 267/2010).

U prosincu 2016. Komisija je objavila da Uredba Komisije (EU) broj 267/2010 prestaje važiti 31. ožujka 2017. te da se neće obnavljati, već će se na ugovore u sektoru osiguranja primjenjivati opći propisi o skupnim izuzećima.

Budući da je temeljem odredbe članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1/2003 koja izričito propisuje prednost primjene članaka 101. i 102. UFEU na sporazume s prekograničnim učinkom na zajedničkom tržištu uređeno da u slučaju paralelne primjene nacionalnog prava, pravo Europske unije ima prednost, Agencija je stava kako nacionalnu Uredbu o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju više nije svrsishodno primjenjivati. Naime, za sporazume u sektoru osiguranja između konkurenata, koji se u pravilu odnose na razmjenu informacija, sudionici sporazuma moći će sami izvršiti procjenu jesu li ti sporazumi u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, sukladno kriterijima koji proizlaze iz poglavlja 2. Smjernica Europske komisije za horizontalne sporazume.

Čelnici AZTN-a su istakli kako u prilog takvom stavu Agencije idu i pokazatelji na tržištu osiguranja u Hrvatskoj koji ukazuju na jačanje tržišnog natjecanja. Stoga smatraju kako više nije nužna posebna uredba koja će uređivati skupno izuzeće sporazuma o osiguranju i u tom smislu su najavili prijedlog nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta o poduzimanju radnji u svrhu donošenja Uredbe o prestanku važenja Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju.

Predstavnici Agencije odgovarali su i na pitanja sudionika koje su zanimala kakva iskustva AZTN ima u vođenjima postupaka na tržištu osiguranja te kako u svjetlu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja postupati u slučajevima formiranja zajednice