Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

U skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija), ovlaštena je u okviru upravnog postupka i postupka propisanog ZNTP-om, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, utvrđivati činjenice i okolnosti vezane uz utvrđivanje propisane visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača te voditi protiv njih upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja njihove značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi njihovim dobavljačima, kao i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima.

Definirajući pojam nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u članku 2. točki b) ZNTP-a, upućujući pritom izričito na odredbe od članka 4. do 12. ZNTP-a, taj zakon taksativno uređuje trgovačke prakse koje se smatraju nepoštenima.

Posebno se naglašava kako izvan okvira ugovornih odredbi i trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a koje su taksativno navedene u navedenim odredbama, dakle koje se prema odredbama ZNTP-a smatraju nepoštenima, Agencija nije ovlaštena ispitivati i istraživati situacije i okolnosti koje ne ulaze u sferu ZNTP-a, niti u odnosu na njih provoditi bilo kakav postupak.

Analiza dostavljenih ugovora odabranih metodom uzorka

Agencija je od 31 trgovca zatražila i do danas zaprimila 150 ugovora koji su ti trgovci zaključili kako s domaćim, tako i s inozemnim dobavljačima. Agencija je po službenoj dužnosti, metodom uzorka, zatražila tih 150 ugovora kako bi mogla utvrditi poštuju li trgovci odredbe ZNTP-a.

Budući da je provedba ZNTP-a u punoj primjeni tek od 1. travnja 2018., još uvijek je u tijeku analiziranje svih dostavljenih ugovora. Riječ je o vrlo složenom i zahtjevnom poslu pa je u ovom trenutku, dok analiza ugovora traje i dalje, Agencija u 30-ak zaprimljenih ugovora uočila postojanje jedne ili više nejasnih, odnosno spornih odredbi. Budući da su pojedine odredbe tih ugovora nejasne, odnosno sporne, u tom smislu postoje indicije za pokretanje postupaka Agencije po službenoj dužnosti. Agencija je u skladu s navedenim pokrenula 20 upravnih postupaka protiv određenih trgovaca, odnosno otkupljivača i/ili prerađivača. Samo pokretanje postupka po službenoj dužnosti Agencije protiv određenog trgovca i/ili otkupljivača i/ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede zakona, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju svih utvrđenih činjenica u postupku vezanih kako uz način sklapanja i provedbe ugovora, kao i za cjelokupan sadržaj ugovora, Agencija će u svakom konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku. Agencija će odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama, uz izuzetak objave poslovnih tajni.

Problem prijave nepoštenih trgovačkih praksi Agenciji

Od početka pune primjene ZNTP-a do danas, Agencija nije izravno zaprimila nijedan formalni zahtjev stranke ili predstavku u smislu Zakona o općem upravnom postupku ni bilo kakvu anonimnu prijavu na temelju koje bi se mogao pokrenuti postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, kao ni postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima.

Jedina anonimna prijava koja je zaprimljena, prijava je protiv jednog poduzetnika koju je Agenciji proslijedilo Ministarstvo poljoprivrede. Tragom te anonimne prijave, Agencija je pokrenula upravni postupak po službenoj dužnosti.

Agencija aktivno postupa po službenoj dužnosti, što je vidljivo iz velikog broja otvorenih predmeta u kojima Agencija koristi metodu slučajnog uzorka radi utvrđivanja indicija za pokretanje postupaka. Međutim, većom sviješću dobavljača, odnosno adresata zakona, otkrivanje nepoštenih trgovačkih praksi od strane Agencije bilo bi znatno brže i ekonomičnije. U tom smislu još jednom pozivamo i ohrabrujemo sve one koji imaju bilo kakva saznanja da se obrate Agenciji.

Nacrt Direktive o zabranjenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom

Agencija, kao tijelo zaduženo za provedbu ZNTP-a na nacionalnoj razini, aktivno surađuje s Ministarstvom poljoprivrede dajući stručnu podršku prilikom izrade službenih stajališta o pojedinim odredbama nacrta Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zabranjenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom.

Koja pitanja ne ulaze u nadležnost Agencije

S obzirom na napise i navode iz medija, kojima se Agencija uporno proziva za nepoduzimanja radnji i mjera u situacijama kada je u pitanje dovedena kvaliteta i zdravstvena ispravnost hrane, potrebno je razjasniti kako Agencija nije ovlaštena u smislu ZNTP-a kontrolirati ni kvalitetu ni zdravstvenu i higijensku ispravnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se plasiraju na hrvatsko tržište, već su za to zadužena nadležna inspekcijska tijela u skladu s posebnim propisima.

Bitno je također naglasiti kako ZNTP jednako tretira domaće i inozemne dobavljače, a o tome s kim će trgovci sklapati ugovore odlučuju trgovci, sukladno konkurentnosti dobavljača i preferencijama potrošača. U tom smislu korisno je i preporučljivo udruživanje malih dobavljača, jer bi na taj način bili osnaženi i imali bolju pregovaračku poziciju s trgovcima i otkupljivačima.