Ocjena koncentracije INA/PPD i Petrokemija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 27. kolovoza 2018. godine zaprimila nepotpunu prijavu namjere provedbe koncentracije INA/PPD i Petrokemija. Temeljem nepotpune prijave koncentracije, od podnositelja je zatražena dopuna prijave, koju Agencija od strane podnositelja (INA/PPD) očekuje do kraja isteka zadanog roka – 10.rujna 2018.

Ovdje je riječ o koncentraciji koja ima EU dimenziju i koja je prvo bila prijavljena Europskoj komisiji, nakon čega ju je EK na izričiti zahtjev sudionika koncentracije, uputila na odlučivanje AZTN-u.

Nakon što zaprimi potpunu dokumentaciju od strane podnositelja prijave koja je potrebna za ocjenu predmetne koncentracije, Agencija će podnositeljima prijave izdati potvrdu o potpunosti prijave namjere provedbe koncentracije, nakon čega počinje teći rok od 30 dana za ocjenu predmetne koncentracije.

U 1. fazi objavljuje se javni poziv trećim osobama za dostavu eventualnih primjedbi i mišljenja vezanih uz predmetnu koncentraciju, što je obvezna radnja u postupku ocjene koncentracije. Nakon toga, do isteka navedenog roka (30 dana), Agencija donosi odluku je li prijavljena namjera provedbe koncentracije dopuštena u 1. fazi (bez pokretanja postupka) ili donosi odluku (Zaključak o pokretanju postupka) kojom se prelazi u 2. fazu ocjene koncentracije, a taj se postupak mora okončati najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njegova pokretanja.