Provedba ZNTP-a: pokrenuti upravni postupci protiv otkupljivača FRAGARIA d.o.o., SETOVIA VOĆE d.o.o. i AGRO GOLD d.o.o.

Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula upravne postupke protiv otkupljivača lubenica FRAGARIA d.o.o., SETOVIA VOĆE d.o.o. i AGRO GOLD d.o.o. Povod za pokretanje upravnih postupaka bile su anonimne prijave dobavljača.

Agencija će u navedenim upravnim postupcima ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj poslovnih odnosa, odnosno otkupa i trgovine lubenicama, bez obzira radi li se o poslovanju na temelju pisanih ugovora, odnosno je li korištena mogućnost poslovanja putem javno objavljenih uvjeta.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje postupka po službenoj dužnosti Agencije protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Temeljem konačno utvrđenog činjeničnog stanja Agencija će u svakom konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupcima koji su u tijeku.

Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.