Provedba ZNTP-a: pokrenuti upravni postupci protiv tri otkupljivača mandarina: FRAGARIA NERETVA d.o.o., FILIP d.o.o. i SETOVIA VOĆE d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti, pokrenula tri upravna postupka utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv otkupljivača mandarina FRAGARIA NERETVA d.o.o., Opuzen, FILIP d.o.o., Metković i SETOVIA VOĆE d.o.o., Zagreb.

AZTN će u svakom od upravnih postupaka ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa otkupljivača mandarina s njihovim dobavljačima mandarina.

Pri tome treba istaknuti, kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno da će povrede ZNTP-a biti i utvrđene, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja. AZTN će u svakom konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojoj mrežnoj stranici.