Izvor prava EU

Ulaskom Republike Hrvatske u EU izravno se primjenjuju odredbe pravne stečevine koje uređuju područje zaštite tržišnog natjecanja EU-a, odnosno članci 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU) o zabranjenim sporazumima i zlouporabama vladajućeg položaja kada je riječ o postupanjima poduzetnika koji imaju učinak na trgovinu između Republike Hrvatske i EU država članica. Uz navedeno, izravno se primjenjuju i odredbe Uredbe 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju u EU i odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika.

Više o zakonodavnom okviru i relevantnim odlukama EU u području tržišnog natjecanja (zabranjenih sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja i kontrole koncentracija) nudi web stranica Europske komisije.

Pravila o zaštiti tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na poduzetnike (iz Ugovora o funkcioniranju Europske Unije)

Cjelokupan tekst Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Na stranci EUR LEX-a i Europskih sudova moguće je naći sve presude, odluke i mišljenja mjerodavnih tijela EU.

U nastavku ćemo objavljivati i značajne pojedinačne dokumente iz europske prakse koje koristimo u ocjeni protutržišnih postupanja i donošenju rješenja iz nadležnosti rada Agencije.