Odluka o izboru kandidata

KLASA: 112-01/20-02/004

URBROJ: 580-06/125-2020-047

Zagreb, 10. rujna 2020.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2020-004 od 26. veljače 2020., članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.), te nakon provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/20-02/004, URBROJ: 580-06/125-2020-002 od 10. veljače 2020., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 16/2020., od 12. veljače 2020., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/20-02/004, URBROJ: 580-06/125-2020-002 od 10. veljače 2020., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 16/2020., od 12. veljače 2020., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radna mjesta: Stariji savjetnik – pravnik i Mlađi savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  • Jelena Pavičić za radno mjesto Stariji savjetnik – pravnik i
  • Sara Orlić za radno mjesto Mlađi savjetnik – pravnik.

II.

Kandidatkinje se primaju na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

III.

Ova odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

IV.

Imenovane kandidatkinje iz točke I. ove Odluke dužne su javiti se u Odjel za opće poslove Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja radi dogovora o početku rada i sklapanju ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za radna mjesta Stariji savjetnik – pravnik i Mlađi savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/20-02/004, URBROJ: 580-06/125-2020-002 od 10. veljače 2020., objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 16/2020., od 12. veljače 2020., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. U skladu s propisnim računanjem rokova zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio je 27. veljače 2020.

Zaprimljeno je ukupno 34 (tridesetičetiri) prijave kandidata, od kojih je jedna (1) prijava nepravovremeno poslana te se, sukladno natječajnoj dokumentaciji, njen podnositelj nije niti smatrao kandidatom u ovom postupku. Nadalje, iz zaprimljene dokumentacije proizlazi kako tri (3) kandidata nemaju dovoljan radni staž kako je to traženo u natječajnoj dokumentaciji te se također samim time nisu smatrali kandidatima u ovom postupku.

Svi ostali kandidati koji su zadovoljavali formalne uvjete javnog natječaja pozvani su na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Razgovoru s Povjerenstvom u određenim terminima pristupilo je devetnaest (19) kandidata. Povjerenstvo je odvojeno provelo razgovore sa svakim kandidatom, te je nakon održanih razgovora predložilo koje osobe svrstati u uži krug kandidata koji su potom pozvani na još jedan razgovor i testiranje poznavanja engleskog jezika.

Drugom (užem) krugu razgovora s Povjerenstvom i testiranju engleskog jezika usmenim putem u određenim terminima pristupilo je sedam (7) kandidata.

Nakon svih obavljenih razgovora i testiranja poznavanja engleskog jezika, Povjerenstvo se jednoglasno suglasilo kako se kandidatkinje Jelena Pavičić (za radno mjesto „Stariji savjetnik – pravnik“) i Sara Orlić (za radno mjesto „Mlađi savjetnik – pravnik“) izdvajaju od ostalih kandidata. Naime, iste svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljavaju uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Uz to, ostavile su dojam ozbiljnih i za rad zainteresiranih osoba, koje će se lako uklopiti u postojeći kolektiv i uspješno obavljati radne zadatke.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja, provedenog selekcijskog postupka, te prijedloga Povjerenstva, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17., 98/19.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

                                                                                               Predsjednik Vijeća za

                                                                                              zaštitu tržišnog natjecanja

                                                                                             Mladen Cerovac, mag. iur.

Dostaviti:

  1. Izabrane kandidatkinje iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

 

 

 

Odluku o izboru kandidata možete pogledati na ovome linku