Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Koncentracije: EK traži povratne informacije o prijedlogu mjera za pojednostavnjenje postupaka kontrole koncentracija

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje i pozvala sve zainteresirane strane da iznesu primjedbe o nacrtu revidirane Provedbene uredbe o koncentracijama („Provedbena uredba”) i Obavijesti o pojednostavnjenom postupku.

Komisija je u kolovozu 2016. godine pokrenula sveobuhvatan postupak preispitivanja postupovnih pravila i pravila o nadležnosti koja se odnose na koncentracije. Cilj je tog postupka usmjeriti i pojednostavniti preispitivanje koncentracija koje provodi Komisija za predmete za koje nije vjerojatno da će biti sporni u kontekstu tržišnog natjecanja i koji se obrađuju u okviru pojednostavnjenog postupka te usmjeriti resurse na najsloženije i najrelevantnije predmete. Taj je postupak uključivao evaluaciju postupovnih aspekata i aspekata nadležnosti pravila EU-a o kontroli koncentracija te javno savjetovanje o početnoj procjeni učinka.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Svrha je naše inicijative dodatno smanjiti administrativno opterećenje poduzetnika i Komisije, što će nam omogućiti da resurse usmjerimo na spajanja koja zahtijevaju detaljnu istragu. Pozivamo sve zainteresirane strane da nam dostave primjedbe na nacrt revidiranih pravila, koje će se uzeti u obzir pri izradi novih pravila koja bi trebala stupiti na snagu 2023 godine.“

Predložene izmjene

Kako je detaljnije navedeno u osnovnim napomenama uz Provedbenu uredbu i Obavijest o pojednostavnjenom postupku, predloženim izmjenama nastoji se:

  • proširiti i pojasniti kategorije predmeta na koje se može primijeniti pojednostavnjeni postupak
  • osigurati dostatne zaštitne mjere kako se pojednostavnjeni postupak ne bi primjenjivao na predmete koje je potrebno detaljnije preispitati
  • osigurati učinkovito i razmjerno prikupljanje informacija primjenom novog obrasca za obavješćivanje za pojednostavnjene predmete (u obliku pitanja s ponuđenim odgovorima);
  • pojednostavniti preispitivanje predmeta koji nisu obuhvaćeni pojednostavnjenim postupkom preciziranjem zahtjeva za informacije i smanjivanjem njihova broja
  • uvesti elektroničke obavijesti i strankama omogućiti da određene dokumente podnesu elektroničkim putem.

Daljnji koraci

Zainteresirane strane pozivaju se da dostave svoje komentare na nacrt pravila do 3. lipnja 2022. godine. Više informacija, uključujući informacije o tome kako poslati odgovore, dostupno je na poveznici

Komisija će na temelju informacija prikupljenih tijekom faze procjene učinka i primjedbi zainteresiranih strana na Provedbenu uredbu i Obavijest o pojednostavnjenom postupku dovršiti procjenu učinka i dodatno revidirati danas objavljene nacrte. Komisija namjerava donijeti nova pravila 2023. godine.

Kontekst

Komisija je dužna procijeniti koncentracije i preuzimanja poduzetnika s prometom iznad određenih pragova (vidjeti članak 1. Uredbe o koncentracijama) i spriječiti koncentracije koje bi bitno ograničavale učinkovito tržišno natjecanje u Europskom gospodarskom prostoru ili u njegovu značajnom dijelu. Komisija je tijekom godina nastojala usmjeriti svoje istrage na predmete koji bi mogli znatno utjecati na poduzeća i građane EU-a. Komisija je 2000. godine uvela pojednostavnjeni postupak za kategorije koncentracija koje se obično mogu odobriti ako ne postoje posebne okolnosti. U okviru pojednostavnjenog postupka od podnositelja prijave zahtijeva se manje informacija, a preispitivanje se obično provodi brže.

Komisija je u ožujku 2021. godine dovršila evaluaciju postupovnih aspekata i aspekata nadležnosti kontrole koncentracija u EU-u („evaluacija”), kojom je, među ostalim, obuhvaćeno preispitivanje paketa pojednostavnjenja iz 2013. godine i sveukupno pojednostavnjenje postupaka kontrole koncentracija. Evaluacija je pokazala da se zahvaljujući paketu pojednostavnjenja iz 2013. godine djelotvorno povećala primjena pojednostavnjenih postupaka na neproblematične koncentracije i smanjilo administrativno opterećenje poduzetnika i Komisije, a pritom je osigurana djelotvorna provedba pravila o koncentracijama. Međutim, mogući su i predmeti koji su obično neproblematični, a trenutačno nisu obuhvaćeni pojednostavnjenim postupkom, a u određenim predmetima zahtjevi za informacije i dalje mogu biti preopsežni. Istodobno je u evaluaciji istaknuto da aktualna Obavijest o pojednostavnjenom postupku možda nije dovoljno precizna u pogledu utvrđivanja posebnih okolnosti za predmete koji ispunjavaju zahtjeve za pojednostavnjeni postupak, ali je za njih ipak potrebno provesti detaljnije preispitivanje.

Rezultati evaluacije pokazali su da bi bilo korisno dodatno razraditi kontrolu koncentracija u EU-u proširenjem i pojašnjavanjem područja primjene Obavijesti o pojednostavnjenom postupku i revizijom Provedbene uredbe. Stoga je Komisija istražila mogućnosti da bolje usmjeri i dodatno pojednostavni preispitivanje u predmetima koncentracija na koje se primjenjuje pojednostavnjeni postupak i, ako je moguće, u ostalim predmetima, a da se pritom ne ugrozi učinkovitost provedbe kontrole koncentracija.

Komisija je 26. ožujka 2021. godine objavila početnu procjenu učinka u kojoj se detaljno razmatraju mogućnosti za postizanje tih ciljeva. Komisija je istodobno pokrenula prvo javno savjetovanje o mogućnostima koje se razmatraju u početnoj procjeni učinka. Nakon procjene povratnih informacija iz prvog javnog savjetovanja i daljnje internog istraživanja, Komisija je preispitala Provedbenu uredbu i Obavijest o pojednostavnjenom postupku te izradila revidirane nacrte tekstova koji se objavljuju.

Dodatne informacije

Vidjeti namjensku internetsku stranicu Glavne uprave za tržišno natjecanje na poveznici koja sadržava nacrt revidirane Provedbene uredbe i Obavijesti o pojednostavnjenom postupku, sve doprinose zainteresiranih strana dostavljene u kontekstu evaluacije i početne procjene učinka.