Interni akti

pdf

Statut Agencije 2022.

Preuzimanje
pdf

Plan kadrova AZTN-a za 2022.

Preuzimanje
pdf

Plan kadrova AZTN-a za 2021.

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o zaštiti na radu

Preuzimanje
pdf

Plan kadrova AZTN-a za 2020.

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Preuzimanje
pdf

Plan kadrova AZTN-a za 2019.

Preuzimanje
pdf

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o provedbi videonadzora

Preuzimanje
pdf

Statut Agencije - pročišćena verzija

Preuzimanje
pdf

Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 2018

Preuzimanje
pdf

Izmjene i dopune Statuta Agencije

Preuzimanje
pdf

Statut Agencije

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o unutarnjem redu

Preuzimanje
pdf

Poslovnik o radu Vijeća

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o radu

Preuzimanje
pdf

Etički kodeks

Preuzimanje
pdf

Organizacijska struktura

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenju mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Preuzimanje
pdf

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Preuzimanje

Dokumenti