Pristup informacijama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15., dalje: Zakon) sve domaće i strane fizičke i pravne osobe imaju pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) osigurava pravo na pristup informacijama u svojem radu redovitim objavljivanjem odluka koje donosi iz svoje nadležnosti na vlastitim mrežnim stranicama, kao i priopćenja, mišljenja, akata općeg i internog karaktera te davanjem informacija korisniku koji je podnio Agenciji zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona, predsjednik Vijeća imenovao je službenika za informiranje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

 

Službenik za informiranje

Branka Erić, mag.iur.univ.spec.oec.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjev se može podnijeti usmenim ili pisanim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem isti je potrebno dostaviti na:

  • putem telefaksa na broj +385 1 6176 450
  • putem elektroničke pošte na pristup.info@aztn.gov.hr
  • poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10 000 Zagreb (Poslovni toranj Zagrepčanka), radnim danom od 9.00 do 15,00 sati.

Ukoliko je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe te za pružanje informacija elektroničkim ili telefonskim putem Agencija ne naplaćuje naknadu. U ostalim slučajevima naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknada troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14).

Dokumenti

pdf

Izvješće o utrošenim sredstvima za oglašavanje u 2021. godini

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Preuzimanje
pdf

Asset lista Agencije za zaštitu trzisnog natjecanja

Preuzimanje
pdf

Izvješće PPI 2020

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Preuzimanje
pdf

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Preuzimanje
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Preuzimanje
notebook-icon

Preuzimanje obrazaca

Preuzimanje
pdf

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje
hep-icon

Zakon o pravu na pristup informacijama

Preuzimanje

Dokumenti