Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

22.12.2015

011-01/2015-02/040

Grad Zagreb, Gradska skupština - Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu

Agencija je isključivo sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja dala mišljenje na Odluku o autotaksi prijevozu Grada Zagreba. AZTN je stava
da administrativno utvrđivanja cijene prijevoza smanjuje mogućnost tržišnog natjecanja između poduzetnika, dok odredba o ograničavanju broja konkurenata na tržištu na razdoblje od četiri godine može predstavljati pravnu zapreku pristupu tržištu

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

22.12.2015

UP/I 034-03/2015-01/010

AZTN protiv Bolus d.o.o., Zagreb, Favorit sportska kladionica d.o.o., Zagreb, Germania Sport d.o.o., Zagreb, Hattrick d.o.o., Dugopolje, Prva sportska kladionica d.o.o., Zagreb i Super Sport d.o.o., Zagreb

Agencija je rješenjem utvrdila zabranjeni horizontalni sporazum između poduzetnika priređivača igara na sreću – klađenja. Poduzetnici Bolus, Favorit sportska kladionica, Germania Sport, Prva sportska kladionica i Super Sport su se dogovorili o budućem načinu obračuna manipulativnog troška (MT) u igrama na sreću - klađenja u RH zbog čega im je AZTN izrekao 9,7 milijun kuna sankcija

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o zabranjenom sporazumu

NN13/2016

Logo

17.12.2015

UP/I 034-03/2015-01/023

AZTN protiv Dimnjak d.o.o., Osijek

Agencija je odbacila inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Dimnjak d.o.o., Osijeku jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative naveo je poduzetnik Dimnjak, kao koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova u Gradu Osijeku, prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova u njegovim prostorijama naveo da samo on može izvršiti kontrolu plinskog uređaja i to na temelju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te da zapisnik o mjerenju i ispravnosti plinskog uređaja koji je izradio ovlašteni serviser nema vrijednost. Podnositelj inicijative smatra kako koncesionar putem svog položaja isključuje konkurenciju s tržišta.
U prethodnom ispitivanju stanja na mjerodavnom tržištu Agencija je utvrdila da se ispitivanje plinske instalacije sastoji od ispitivanja trošila plina, ispitivanja plinovoda i ispitivanja sustava za odvod produkata izgaranja. Ispitivanje sustava za odvod produkata izgaranja obavlja ovlašteni dimnjačar na temelju ugovora o koncesiji, dok je ispitivanje trošila plina i ispitivanje plinovoda usluga koju slobodno na tržištu obavljaju poduzetnici.
Poduzetnici uz ispunjenje jasno određenih uvjeta mogu postati ovlašteni plinoserviseri odnosno plinoinstalateri poduzetnika HEP-Plin d.o.o. te osim toga mogu od proizvođača plinskih uređaja ishoditi ovlaštenje za obavljanje servisa njihovih proizvoda. Stoga se ne može zaključiti da im je postupanjem poduzetnika Dimnjak d.o.o. ograničen pristup tržištu pružanja usluga servisa i kontrole plinskih uređaja.
Iako je moguće da Dimnjak d.o.o., koji ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga, prilikom obavljanja tih usluga nudi i druge usluge, primjerice, servis plinskih trošila, treba uzeti u obzir da su korisnici plina obaviješteni od strane distributera plina, HEP-Plina d.o.o., kao i od proizvođača plinskog trošila, o svojim pravima i obvezama vezanim uz korištenje plinskog trošila odnosno plinskih instalacija. Također su od strane distributera plina obaviješteni o poduzetnicima koji su ovlašteni izvoditi servis plinskih uređaja i trošila. Stoga eventualne krive informacije koje daje poduzetnik Dimnjak d.o.o. same po sebi ne ukazuju na potencijalnu zlouporabu vladajućeg položaja

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

17.12.2015

UP/I 034-03/2014-01/022

AZTN protiv Piaggio Hrvatska d.o.o., Split

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da Piaggio Hrvatska iz Splita, kao ekskluzivni uvoznik i distributer motocikala i skutera iz asortimana Piaggio grupe za Hrvatsku, nije narušio tržišno natjecanje sklapanjem zabranjenog sporazuma sa svojim ovlaštenim prodavateljima. U postupku nisu pronađeni ni izravni niti neizravni dokazi da je Piaggio Hrvatska svoje ovlaštene prodavatelje ograničavao pri slobodnom određivanju prodajnih cijena tako da im je preporučenu cijenu nametao kao fiksnu. Nema ni dokaza da je koristio bilo kakve mjere poticaja ili pritisaka na distributere. Naime, sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i kriterijima iz pravne stečevine EU, za utvrđivanje da je došlo do sklapanja zabranjenog sporazuma nužno je postojanje izravnih dokaza. To moraju biti dokazi o postojanju suglasnosti volja sudionika sporazuma, već i dokazi o postojanju prisile, prijetnje, sustavu nadzora, zastrašivanju, upozorenjima, kaznama i sl..
Agencija takve dokaze u ovom postupku nije pronašla. Naime, niti jedan od analiziranih materijala nije sadržavao izravan dokaz da je Piaggio Hrvatska prema ovlaštenom prodavatelju koji se ne bi pridržavao zadane politike cijena primjenjivao nedopuštene pritiske, prijetnje i sl. Dapače, utvrđeno je da su ovlašteni prodavatelji bili slobodni u kreiranju svoje poslovne politike u smislu određivanja cijena po kojima će prodavati proizvode iz asortimana Piaggia i područja na kojemu će prodavati. Drugim riječima, ovlašteni su se prodavatelji preporučenih cjenika Piaggia pridržavali slobodno i samostalno.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

11.12.2015

UP/I 034-03/2015-02/011

Josip Majher, Zagreb i GRADSKI RADIO d.o.o., Osijek

Agencija je na prvoj razini odobrila koncentraciju kojom poduzetnik Josip Majher stječe izravnu kontrolu nad poduzetnikom Gradski radio d.o.o., Osijek i to stjecanjem većine udjela u temeljnom kapitalu. Koncentracija nema negativan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

11.12.2015

UP/I 034-03/2015-02/008

Mile Kaselj, Đakovo i Novi radio d.o.o., Đakovo - ocjena dopuštenosti koncentracije

Zbog propuštanja podnošenja Agenciji obveznu prijavu namjere provedbe koncentracije nad poduzetnikom Novi radio d.o.o., Đakovo, Agencija je
poduzetniku Mili Kaselju izrekla simboličnu upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 4.500,00 kuna.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

02.12.2015

UP/I 034-03/2015-01/027

AZTN protiv Hrvatski Telekom d.d., Zagreb

Agencija je odbacila inicijativu poduzetnika Infrastruktura d.o.o., Ludbreg za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatski Telekom jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Podnositelj inicijative navodi kako je s HT-om okvirni sporazum o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a te dodaje kako je za navedene izvršene usluge izdao račune, pri čemu HT ne spori svoju obvezu plaćanja, međutim isti odbija platiti račune u rokovima dospijeća navedenim na računima. Agencija je ocijenila da postupanje HT-a sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja nije sporno te da nema indicija da je HT zlouporabio vladajući položaj primjenom nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, budući da je nesporno utvrđeno da je Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koji HT sklapa s operatorima korisnicima, odnosno koje je sklopio kako s podnositeljem inicijative tako i s drugim poduzetnicima, tipski ugovor sastavljen sukladno posebnim propisima, pri čemu je sektorski regulator HAKOM postupanje HT-a u konkretnom slučaju ocijenio kao zakonito, navodeći kako nije zaprimio niti jedan prigovor protiv HT vezan uz predmetnu problematiku. Navedeno upućuje na zaključak da HT prilikom refundiranja troškova na ime materijala i radova jednako postupa prema svim operatorima korisnicima.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

26.11.2015

UP/I 034-03/2013-01/010

AZTN protiv Hrvatska pošta d.d.

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

18.11.2015

UP/I 034-03/2015-01/019

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

Agencija je odbacila inicijativu poduzetnika Ceratonia d.o.o., Lovište za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj je u inicijativi naveo kako su prema dosadašnjoj praksi, sve tvrtke koje su dobile rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode mogle na teritoriju u vlasništvu RH, a pod upravom Hrvatskih šuma, sakupiti onoliko samoniklog zaštićenog i ljekovitog aromatičnog bilja koliko su im ta rješenja dopuštala te na temelju rješenja potpisati ugovor s Hrvatskim šumama i platiti naknadu za svaki sakupljeni kilogram bilja. Ta je praksa ukinuta i uveden je princip javnog nadmetanja i to na način da će pravo sakupljanja dobiti samo one tvrtke koje ponude najveću svotu za određeno područje tj. najveću proviziju po ubranom kilogramu.Podnositelj smatra da se time s tržišta isklljučuju financijski slabiji konkurenti te da Hrvatske šume time zlouporabljuju vladajući položaj.
Agencija je utvrdila da u konkretnom slučaju Hrvatske šume nemaju vladajući položaj na mjerodavnom tržištu sakupljanja zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na teritoriju Republike Hrvatske te zbog toga nisu ni mogle počiniti zlouporabu vladajućeg položaja, a taj je sud sukladan praksi .
utvrđeno je kako su Hrvatske šume raspisivanjem predmetnih natječaja za prodaju prava na sakupljanje smilja postupale u okviru svojih zakonskih ovlaštenja te kako su prilikom provođenja tih natječaja jednako postupale prema svim poduzetnicima nositeljima ovlaštenja na predmetnom mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

13.11.2015

UP/I 034-03/2015-01/017

AZTN protiv Hrvatskog društva skladatelja - Zaštita autorskih muzičkih prava, Zagreb

Agencija je odbacila inicijativu poduzetnika Hotel Imperial Vodice d.d., Hotel Miran Pirovac d.d. te Hotel Jadran d.d., svi sa sjedištem u Šibeniku za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Hrvatskog društva skladatelja - Zaštita autorskih muzičkih prava jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelji su u inicijativi naveli kako su se duži niz godina pisano obraćali HDS-ZAMP-u radi dobivanja godišnjeg odobrenja i ugovora za javno priopćavanje glazbenih muzičkih djela putem TV prijemnika u hotelskim sobama. Davanje odobrenja HDS-ZAMP je uvjetovao razrješavanjem odnosa iz prethodnih godina pa su podnositelji tražili od Agencije da utvrdi odnosi li se HDS-ZAMP na isti način prema svim hotelskim trgovačkim društvima odnosno zlouporabljuje li HDS-ZAMP vladajući položaj izravnim nametanjem nepravednih trgovinskih uvjeta, primjenom nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. Agencija je uvidom u ugovore koje je HDS-ZAMP sklopio s drugim korisnicima utvrdila kako HDS ZAMP nova odobrenja za javno priopćavanje glazbenih djela za predstojeća razdoblja daje samo uz podmirenje dospjelih, a neplaćenih potraživanja iz ranijih razdoblja. Slijedom toga, Agencija je utvrdila kako HDS-ZAMP ne diskriminira podnositelje inicijative, već jednako postupa prema svim korisnicima na predmetnom mjerodavnom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore