Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/018

AZTN protiv Općine Vir

AZTN je odbacio inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Općine Vir jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.Podnositelj inicijative smatra da Općina Vir zlouporabljuje svoj vladajući položaj jer mu ne daje suglasnost za postavu ulazno-izlazne staze za skutere na akvatoriju otoka Vira, dok drugi poduzetnici bez registriranog obrta obavljaju iznajmljivanje skutera, uz prešutno odobrenje nadležnih tijela. U konkretnom je slučaju riječ o primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i posebnih propisa kojima je regulirana djelatnost iznajmljivanja skutera. Naime, budući da je u Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, između ostalog, navedena i djelatnost iznajmljivanja skutera, razvidno je kako je riječ o djelatnosti za koju je potrebno ishoditi koncesijsko odobrenje od strane nadležnog tijela. upravni nadzor nad provedbom odredaba ZPDML-a provode ovlašteni državni službenici Ministarstva i ureda državne uprave u županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave, a inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ZPDML-a i drugih propisa donesenih na temelju ZPDML-a obavljaju inspektori pomorskog dobra Ministarstva i inspektori lučke kapetanije. Stoga u konkretnom slučaju nema dostatnih indicija za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

29.12.2016

011-01/2016-02/035

Ministarstvo poljoprivrede - Nacrt Prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

AZTN je Ministarstvu poljoprivrede dostavio Mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kojim se predviđa nadležnost AZTN-a u provođenju toga propisa.
U jednom dijelu mišljenje obuhvaća izmjene i dopune koje se odnose na sam sadržaj Nacrta Zakona, a vezane su uz propise o zaštiti tržišnog natjecanja, a u drugom dijelu obuhvaća izmjene izričajne i/ili nomotehničke prirode.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.12.2016

UP/I 034-03/2016-02/002

Tahia FM d.o.o., Zagreb i Radio Croatia d.o.o., Zagreb

AZTN je poduzetniku Tahia Projekti, prije Tahia FM, izrekao upravno kaznenu mjeru od 10.00 tisuća kuna jer je propustio u roku propisanom ZZTN-om podnijeti Agenciji obveznu prijavu namjere provedbe koncentracije kojom je stekao neizravnu kontrolu nad nakladnikom Radio Croatia d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, Zagreb i to putem poduzetnika Narodni FM d.o.o., Zagreb (u međuvremenu promijenjene tvrtke u Tahia Digital).

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

20.12.2016

UP/I 034-03/2016-02/004

Uma FM d.o.o., Zagreb i Radio Croatia d.o.o., Zagreb

AZTN je poduzetniku UMA FM izrekao simboličnu upravno kaznenu mjeru u iznosu od tisuću kuna zbog toga što je propustio u roku propisanom ZZTN-om podnijeti Agenciji obveznu prijavu namjere provedbe koncentracije kojom je stekao neizravnu kontrolu nad nakladnikom Radio Croatia d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, Zagreb.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

20.12.2016

UP/I 034-03/2013-01/035

AZTN protiv Gorenje Zagreb d.o.o.

AZTN je utvrdio da je Gorenje Zagreb bilo u zabranjenom sporazumu jer je izravno neizravno utvrđivao fiksne ili minimalne prodajne cijene bijele tehnike i malih kućanskih aparata marke Gorenje. Zbog toga mu je Agencija izrekla upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 1,557.000 kuna. Utvrđeno je da je Gorenje Zagreb svojom rabatnom politikom na nedopušten način poticao trgovce da se pridržavaju fiksnih ili minimalnih cijena koje im je nametnuo te je ujedno vršio nedopušten pritisak na trgovce koji se tih cijena nisu pridržavali. Gorenje Zagreb je takvu poslovnu politiku provodilo putem odredbi Prodajnih uvjeta za bijelu tehniku za 2010. koji su činili sastavni dio njegovih tipskih ugovora, u razdoblju od listopada 2010. do veljače 2011. Nakon toga, sve do studenoga 2014., Gorenje Zagreb je putem elektroničke komunikacije aktivno nadziralo pridržavaju li se njegovi kupci u prodaji ili preprodaji utvrđene fiksne ili minimalne cjenovne razine. Na taj je način poduzetnik Gorenje Zagreb ograničavao pravo neovisnih trgovaca da slobodno određuju prodajnu cijenu proizvoda te je time kršio propise o zaštiti tržišnog natjecanja. Zbog toga je AZTN sklopljeni zabranjeni sporazum proglasio ništetnim.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o zabranjenom sporazumu

26/2017

Logo

20.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/025

AZTN protiv Boatbooker d.o.o., Zagreb

AZTN je postupajući po inicijativi poduzetnika Latih Revizija Zagreb za pokretanjem postupka protiv poduzetnika BoatBooker d.o.o, odbacio inicijativu jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti..
Podnositelj navodi kako mu je BoatBooker otkazao ugovor o vođenju računovodstva bez navođenja razloga raskida ugovora i bez komuniciranja o drugačijim uvjetima,što prema podnositelju inicijative, predstavlja zabranjeni sporazum.
U smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, postupanje BoatBbookera bi jedino moglo biti sporno s aspekta zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu, ukoliko bi isti imao vladajući položaj na tržištu nabave računovodstvenih usluga. s potpunom sigurnošću se može isključiti mogućnost da Boatbooker ili bilo koji drugi poduzetnik u Republici Hrvatskoj ima vladajući položaj na tržištu nabave računovodstvenih usluga, čak i ukoliko bi se i moglo utvrditi takvo tržište.
Postupanje BoatBookera eventualno može biti sporno s obvezno-pravnog aspekta jer je u konkretnom slučaju riječ o međusobnim pravima i obvezama ugovornih strana koja proizlaze iz ugovornog odnosa nastalog temeljem sklopljenog Ugovora o vođenju računovodstva. Kako je pravna zaštita za eventualne povrede obvezno-pravnih odnosa osigurana u prvom redu u odgovarajućim postupcima pred nadležnim sudovima, AZTN je uputio podnositelja inicijative da, ukoliko smatra da su mu povrijeđena prava iz ugovornog odnosa, zaštitu istih zatraži pred nadležnim sudom.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

13.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/029

AZTN protiv tijela javne uprave koja pružaju usluge poslovnog savjetovanja za malo i srednje poduzetništvo i javni sektor

AZTN je odbacio inicijativu poduzetnika Ravecon Sesvete za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv svih tijela javne uprave koja pružaju usluge poslovnog savjetovanja za malo i srednje poduzetništvo i javni sektor, jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative, u bitnome, navodi kako se državne i regionalne agencije i javna uprava bave poslom koji im nije primjeren i kojim godinama narušavaju tržišno natjecanje na teritoriju Republike Hrvatske. Navedeno objašnjava kroz dva primjera. Kao prvi primjer ističe da županijske, gradske ili općinske razvojne agencije po sniženim i „popularnim“ cijenama pružaju usluge i izrađuju financijske studije, poslovne planove, projekte za EU fondove i ostale vrste savjetovanja za malo i srednje poduzetništvo i javna poduzeća, a na koji način nekorektno i nedopušteno konkuriraju privatnim poduzetnicima poslovnim savjetnicima i konzultantima koji od gradova, općina ili županija ne dobivaju nikakvu potporu. Pri tome isti naglašava kako su razvojne agencije financirane i subvencionirane da pomažu sami sebi i jedinicama lokalne samouprave, ali ne i privatnom poduzetništvu. Također navodi kako neke razvojne agencije nisu u 100%-tnom dijelu subvencionirane od samouprave već imaju dvostruko financiranje, pa se djelomično moraju naplatiti i sa tržišta u tržišnoj utakmici, a u kojem slučaju su u povlaštenom položaju jer imaju prostora dati nižu cijenu. Kao drugi primjer, Ravecon ističe kako zaposlenici Savjetodavne službe rade izradu projekata iz Programa ruralnog razvoja za poljoprivredna gospodarstva.
Predmetna inicijativa odnosi se na vrlo širok krug pravnih subjekata budući da je podnesena protiv svih onih tijela javne uprave koja pružaju poslovno savjetovanje za malo i srednje poduzetništvo i javni sektor na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga se Agencija tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu prvenstveno usredotočila na one subjekte koje je podnositelj inicijative naznačio kao primjer nepoštenog tržišnog natjecanja te na prirodu djelatnosti koje obavljaju.

Agencija je utvrdila da su HAMAG-BICRO, ARR i Savjetodavna služba u konkretnom slučaju bitni čimbenici provedbe razvojne politike Republike Hrvatske koji ne nastupaju kao poduzetnici već poslove povjerene im posebnim propisima obavljaju po načelima solidarnosti, usmjerenosti i održivog razvoja. Stoga se ne smatraju poduzetnicima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja te se na njih ne mogu primijeniti pravila o tržišnom natjecanju.
S druge strane, regionalne (područne) i lokalne razvojne agencije su poduzetnici kojima je aktom suvereniteta povjereno pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa odnosno propisima je izričito uređena priroda zadataka koje agencije moraju ispuniti u obavljanju svoje djelatnosti. Važnost prirode njihove djelatnosti očituje se u činjenici da se propisi o zaštiti tržišnog natjecanja na njih primjenjuju u mjeri u kojoj to pravno ili stvarno ne priječi obavljanje povjerenih im zadataka.
Pitanje financiranja rečenih razvojnih agencija koje apostrofira podnositelj inicijative nije u nadležnosti Agencije, i to stoga što je predmetna problematika uređena propisima o državnim potporama u nadležnosti Ministarstva financija odnosno Europske komisije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

13.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/027

AZTN protiv Zagrebački holidng d.o.o. – Podružnica Gradska groblja, Zagreb

AZTN je donio rješenje o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Gradska groblja. Naime, izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem uređeni su Zakonom o grobljima, dok se Odlukom o grobljima određuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodijele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje i drugo. Dakle, u konkretnom je slučaju riječ o primjeni posebnih propisa kojima je regulirana predmetna djelatnost.
Nadalje, odnos između Gradskih groblja kao pružatelja predmetnih usluga i korisnika tih istih usluga predstavlja odnos između poduzetnika i potrošača koji nije izravno niti posredno vezan za tržišno natjecanje kao skup pravila kojima se regulira odnos između poduzetnika koji djeluju na određenom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

13.12.2016

UP/I 034-03/2013-01/047

AZTN protiv Hrvatske gospodarske komore i 9 članova Udruženja nautičkog turizma (marina)

Visoki upravni sud je usvojio tužbene zahtjeve poduzetnika, poništio rješenje AZTN-a,(klasa UP/034-03/2013-01/047, od 17.ožujka 2015., te predmet vratio u ponovni postupak. Sud je naložio Agenciji da u ponovljenom postupku, provođenjem odgovarajućih dokaza i pridržavajući se pravnog stava izraženog u presudi otkloni propuste na koje je ukazao presudom. Postupajući po nalogu Visokog upravnog suda, AZTN je 13. prosinca 2016. godine, u skladu s uputama i shvaćanjima Suda, donijela novo rješenje o obustavi postupka jer više ne postoje pretpostavke za njegovo vođenje. Imajući u vidu stavove Visokog upravnog suda, a budući da je Agencija iscrpila sve mogućnosti utvrđivanja činjenica u ovom postupku, daljnje vođenje postupka primjenom načela učinkovitosti i ekonomičnosti postupanja, ne bi bilo svrhovito, pa stoga nema javnog interesa niti pravnih pretpostavki za daljnje vođenje postupka Agencije po službenoj dužnosti.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

12.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/019

AZTN protiv F&F Rail d.o.o.; Zagreb

AZTN je odbacio inicijativu poduzetnika Zagrebtrans, Zagreb za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika F&F Rail, Zagreb jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. U inicijativi se navodilo kako F&F Rail na tržištu specijalnih tereta nudi usluge ispod njihove realne tržišne cijene, zbog čega ostvaruje gubitak koji pokriva kreditom osnivača koji zajedno imaju značajan udio na tržištu prijevoza specijalnih tereta na tržištu Europske unije. Stoga, smatra podnositelj inicijativem kako F&F Rail, kao povezano društvo osnivača, zlouporabom vladajućeg položaja izravnim ili neizravnim nametanjem nepravednih cijena, pokušava eliminirati konkurenciju u Republici Hrvatskoj.

Agencija je, s obzirom na karakteristike mjerodavnog tržišta prijevoza željeznicom specijalnih tereta u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. do danas i prihode koje je ostvario u odnosu na konkurenta, utvrdila kako se F&F Rail ne nalazi u vladajućem položaju na teritoriju Republike Hrvatske u smislu članka 12. ZZTN-a. Stoga, rečeni subjekt nije niti mogao počiniti zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a.
Također, prodaja ispod nabavne cijene na koju aludira podnositelj inicijative koristeći termin dampinško poslovanje kao izravno ili neizravno nametanje nepravednih cijena, sukladno članku 13. točki 1. ZZTN-a, moguće je promatrati isključivo u kontekstu eventualne zlouporabe vladajućeg položaja primjenom predatorskih cijena kojima se nastoji istisnuti konkurente s mjerodavnog tržišta, s namjerom kasnijeg podizanja cijena na razinu iznad tržišne. Primjena predatorske strategije podrazumijeva postojanje vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu, odnosno značajne financijske snage koja predatoru omogućava da cijenu svojeg proizvoda drži ispod ekonomski isplative dovoljno dugo, odnosno sve dotle dok konkurent ne odustane od natjecanja i izađe s tržišta. S obzirom na to da nije zadovoljen kriterij vladajućeg položaja kao jedan od preduvjeta nužan za institut zlouporabe vladajućeg položaja putem predatorskih cijena, navedeno u konkretnom slučaju nije niti moguće.

U odnosu na navedeno valja također istaknuti kako zadaća Agencije nije regulacija cijena, već osiguranje slobodnog djelovanja tržišnih mehanizama, između ostaloga i kroz sprječavanje poduzetnika koji su u poziciji da se u značajnoj mjeri ponašaju neovisno o svojim konkurentima, dobavljačima i kupcima, da svojim ponašanjem ne spriječe, ograniče ili naruše slobodno tržišno natjecanje posezanjem za svojom tržišnom ili financijskom snagom, za što u konkretnom slučaju ne postoje indicije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore