Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

03.12.2020

UP/I 034-03/2018-04/004

AZTN protiv NTL d.o.o., Sesvete

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o obustavi postupka

Logo

27.11.2020

UP/I 034-03/2020-03/001

AZTN protiv Osječka pivovara d.d., Osijek

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

27.11.2020

UP/I 034-03/2020-01/003

AZTN protiv Pivovara Daruvar d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

17.11.2020

UP/I 034-03/2020-02/006

FARUNO CEE HOLDING S.à.r.l., Luksemburg i PAN-PEK d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

16.11.2020

011-01/2020-02/013

Ministarstvo financija – Nacrt Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.11.2020

UP/I 034-03/2020-01/015

AZTN protiv Croatia osiguranje d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

22.10.2020

UP/I 034-03/2020-01/014

AZTN protiv Krokoteks d.o.o., Sveti Ivan Zelina i URIHO, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

Logo

14.10.2020

034-08/2020-01/058

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Elektromodul d.o.o., Osijek -Zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 8. listopada 2020. zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Elektromodul d.o.o., Osijek sa sjedištem u Osijeku, Ribarska 4 za obavljanje zamjenske poštanske usluge (dalje: Prijava). Uvidom u Prijavu, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijavu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.10.2020

011-01/2020-02/012

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2019/1150 o promicanju prednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 12. listopada 2020. zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim se traži mišljenje na Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe 2019/1150 o promicanju prednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (dalje: Prijedlog Zakona). AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.10.2020

UP/I 034-03/2020-01/016

AZTN protiv Hrvatska psihološka komora

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore