Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio NTL d.o.o. iz Sesveta zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi s ukupno 800 tisuća kuna

AZTN je izricanjem upravno-kaznenih mjera trgovcu NTL d.o.o. iz Sesveta (dalje: NTL) u ukupnom iznosu od 800 tisuća kuna, okončao dva postupka, koje je prema odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP), pokrenuo krajem lipnja 2018.

Riječ je o postupcima  u kojima je AZTN utvrdio da je NTL u ugovorima o kupoprodaji robe, koje je 1. travnja 2018. sklopio sa svojim dobavljačima Zdenkom – mliječni proizvodi d.o.o. (dalje: Zdenka) i Gavrilovićem d.o.o. (dalje: Gavrilović), iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

U spomenutim ugovorima mjesto ili mjesta isporuke nisu činila obvezni sastavni dio samih ugovora kako je to propisano ZNTP-om, već je NTL kao mjesto isporuke prehrambenih proizvoda odredio da će lokacija isporuke biti specificirana tek u narudžbi NTL-a. Time je NTL počinio tešku povredu ZNTP-a.

Povreda je trajala od 1. travnja do 16. kolovoza 2018., kada je NTL sa Zdenkom i Gavrilovićem sklopio anekse ugovora o kupoprodaji, u čijem su prilogu točno navedena sva mjesta isporuke, koja su time postala sastavni dio navedenih ugovora, kako je to propisano ZNTP-om.

Svrha točnog navođenja mjesta isporuke (jednog ili više njih) kao obveznog sastojka ugovora između trgovaca i dobavljača u smislu ZNTP-a, je da dobavljačima, već prilikom sklapanja ugovora, moraju biti poznata sva mjesta isporuke, kako bi unaprijed znali na što se ugovorom obvezuju i u skladu s preuzetim obvezama organiziraju svoje poslovanje. Ovo posebno vrijedi u pogledu poštivanja rokova isporuke koje su preuzeli. U protivnom im prijeti ugovorna kazna.

Osim opisanih povreda ZNTP-a vezanih uz mjesto isporuke, NTL je u “Općem ugovoru o kupoprodaji robe”, koji je sklopio sa Zdenkom kao dobavljačem, ugovorio tzv. „transportni rabat“ u određenom postotku, koji se treba iskazivati na računu dobavljača, u slučaju isporuke određenih količina proizvoda (minimalno jedne palete), na jedno mjesto isporuke.

Na taj način je NTL sklopio ugovor s dobavljačem koji je protivan odredbama ZNTP-a (članka 4. i 12. ZNTP-a). Naime, NTL nema pravo teretiti dobavljača za troškove logistike, a koji trošak bi se u ovom slučaju naplaćivao dobavljaču u vidu „transportnog rabata“.

Ovo iz razloga što mjesto ili mjesta isporuke nisu činila sastavni dio predmetnog ugovora što je obvezno jer u trenutku isporuke svi rizici i odgovornosti za poljoprivredne ili prehrambene proizvode prelaze s dobavljača na trgovca. Osim toga, zabranjena je naplata naknade za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke, zabranjena je naplata naknade za čuvanje i manipulaciju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda nakon isporuke trgovcu, odnosno zabranjena je naplata naknade za usluge koje nisu pružene.

AZTN je stoga utvrdio da tzv. „transportni rabat“ predstavlja ugovorenu, prikrivenu naknadu za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke, za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda trgovcu te naknade trgovcu za usluge koje nisu pružene.

AZTN nije pronašao dokaze da je tzv. „transportni rabat“ bio primijenjen, ali samo postojanje zabranjene, prethodno opisane prikrivene naknade u ugovoru, predstavlja povredu ZNTP-a.

AZTN nije prihvatio objašnjenje NTL-a da je „transportni rabat“ zapravo količinski rabat, odnosno kombinacija rabata koji je vezan za jedno mjesto isporuke i minimalnu količinu naručene robe (jedna paleta), što bi trebalo rezultirati uštedom za dobavljača. Naime, količinski rabat po samoj svojoj naravi nije vezan uz mjesto isporuke, a kada bi i bio, dobavljač ne bi mogao imati saznanja o ikakvoj uštedi jer mu mjesta isporuke u vrijeme sklapanja ugovora uopće nisu niti bila poznata pa nisu niti činila obvezni sastavni dio Ugovora.

Ova je povreda trajala od 1. travnja do 6. studenoga 2018., kada je NTL sa Zdenkom sklopio odgovarajući aneks ugovora, kojim je umjesto „transportnog rabata“ ugovorio isključivo količinski rabat, koji nije više bio vezan uz mjesto isporuke.

Sve opisane povrede smatraju se teškim povredama ZNTP-a, za koje je propisana upravno–kaznena mjera do najviše 3,5 milijuna kuna.

AZTN je NTL-u zbog opisane povrede ZNTP-a u ugovoru o kupoprodaji robe s Gavrilovićem izrekao upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 350 tisuća kuna.

Zbog opisane dvije povrede ZNTP-a u ugovoru o kupoprodaji robe sklopljenim sa Zdenkom, AZTN je NTL-u izrekao upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 450 tisuća kuna.

Pri utvrđivanju visine upravno-kaznene mjere u oba predmeta, AZTN je posebice u obzir uzeo niz olakotnih okolnosti na strani NTL-a, među ostalim: kratko trajanja povrede, otklanjanje povreda u kratkom roku, suradnja s AZTN-om tijekom postupka, otklanjanje nejasnoća vezanih uz izričaj pojedinih odredbi ugovora, ne postojanje dokaza o stvarnoj primjeni odredbe o „transportnom rabatu“.

Stoga je AZTN, uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice konkretnih povreda za dobavljače, kao i utvrđene olakotne okolnosti, NTL-u izrekao upravno-kaznenu mjeru za povrede ZNTP-a iz spomenutih ugovora s dobavljačima Gavrilović i Zdenka, u ukupnom iznosu od 800 tisuća kuna.

AZTN smatra da će se izrečenom upravno-kaznenom mjerom ostvariti cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od budućih povreda odredbi ZNTP-a, ne samo NTL-a kao prekršitelja, već i drugih trgovaca, otkupljivača i prerađivača.

Tekstovi oba rješenja bez poslovnih tajni bit će uskoro objavljeni na mrežnoj stranici AZTN-a.