Prvo pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) odbio je žalbu tužitelja PLODINE d.d. (dalje u tekstu: Plodine) i potvrdio presudu Upravnog suda u Rijeci, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) od 21. ožujka 2019. godine te zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Navedenim rješenjem, AZTN je utvrdio da su Plodine iskoristile značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17., dalje u tekstu: ZNTP), svom dobavljaču svježeg mesa EKRO BV, na način opisan u izreci rješenja te je Plodinama stoga izrečena upravno kaznena mjera u iznosu od 1.008.000,00 kn.

Naime, AZTN je u provedenom upravnom (ispitnom) postupku pokrenutom po službenoj dužnosti 29. lipnja 2018. godine, utvrdio da su Plodine u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. godine, s navedenim dobavljačem poslovale bez pisanog ugovora. Poslovale su na temelju ponude i prihvata ponude koji, međutim, nisu sadržavali sve bitne elemente pisanog ugovora propisane ZNTP-om. Naime, bitni elementi pisanog ugovora u smislu ZNTP-a su: cijena proizvoda i/ili način određivanja, odnosno izračuna cijene, kvaliteta i vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu, uvjeti i rokovi plaćanja pri čemu rok plaćanja ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda, odnosno 60 dana za ostale proizvode, uvjeti i rokovi isporuke, mjesto isporuke te trajanje ugovora.

Poslovanje između dobavljača i trgovaca uređeno nakon 7. prosinca 2017. godine, kada je ZNTP stupio na snagu, moralo je biti sadržajno usklađeno s njegovim odredbama. To konkretno znači da se njihovo poslovanje uređeno nakon 7. prosinca 2017. godine, moglo odvijati i u obliku ponude i prihvata ponude, ali samo ako su i ponuda i prihvat ponude bili u pisanom obliku i sadržavali sve naprijed navedene bitne sastojke ugovora, što ponude i prihvati ponuda između Plodina i njihovog dobavljača EKRO BV u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. godine nisu sadržavali.

Također, AZTN je utvrdio da su Plodine u svim Kupoprodajnim ugovorima sklopljenim s dobavljačem svježeg mesa EKRO BV u razdoblju od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018. godine, ugovarale rokove plaćanja od 60 dana, iako je bila riječ o svježem proizvodu, za koji je ZNTP-om izričito propisano da rok plaćanja ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda.

Štoviše, ne samo da su Kupoprodajnim ugovorima bili ugovoreni rokovi plaćanja dulji od 30 dana, nego je utvrđeno da su Plodine u tom razdoblju plaćanje prema dobavljaču EKRO BV izvršavale u rokovima duljim od 30 dana, što je također povreda ZNTP-a.

AZTN je pri utvrđivanju visine upravno-kaznene mjere, kao olakotne okolnosti uzeo u obzir da su Plodine tijekom postupka surađivale s AZTN-om, da su opisane povrede kratko trajale (šest mjeseci) te da su 10. srpnja 2018. godine dostavile dokaz da su s EKRO BV sklopile novi ugovor usklađen s odredbama ZNTP-a i s ugovorenim rokom plaćanja od 30 dana.

Tako je AZTN, uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice konkretne povrede za dobavljače, kao i utvrđene olakotne okolnosti, Plodinama izrekao upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 1.008.000,00 kuna.

Plodine se u konkretnom slučaju u poslovnim odnosima s nizozemskim dobavljačem EKRO BV nalaze u ulozi trgovca koji od tog dobavljača kupuje svježe meso koje plasira na tržište RH. Unatoč činjenici da EKRO BV na europskoj razini ostvaruje veći ukupni prihod od Plodina, AZTN je u postupku utvrdio da Plodine, u smislu odredbi ZNTP-a, ipak imaju značajnu pregovaračku snagu. Naime, ZNTP ni na koji način ne stavlja u razmjer prihodovni cenzus trgovca i prihodovni cenzus dobavljača, niti određuje bilo kakve okvire ili razrede prema tržišnoj ili prihodovnoj snazi dobavljača u odnosu na trgovca. Jednako tako, ZNTP ne određuje niti bilo koje druge kriterije na temelju kojih bi, iz bilo kojeg razloga ili zbog značajki dobavljača, bilo moguće isključiti primjenu ZNTP-a. Pored toga, neovisno o tržišnoj snazi EKRA BV na svjetskom tržištu, sama činjenica da Plodine imaju ugovore s velikim brojem dobavljača svježeg mesa, kako domaćih tako i inozemnih, upućuje na zaključak da EKRO BV ni u kom slučaju Plodinama nije neizbježan trgovački partner, odnosno da Plodine kao trgovac nisu u značajnoj mjeri ovisne o poslovanju s EKROM BV, budući da udjel tog dobavljača u prodaji mesa Plodinama nije značajan.

Tijekom postupka Plodine su iznijele stajalište da na njihove poslovne odnose s EKROM BV, u smislu odredaba Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (dalje: Uredba Rim I), u konkretnom slučaju nema mjesta primjeni ZNTP-a, već treba primijeniti nizozemsko pravo.

ZNTP je prisilan propis, stoga sudionici u pravnom prometu ne mogu svoje obvezne odnose uređivati suprotno prisilnim propisima. Konkretni postupak je vođen po pravilima upravnog postupka koji je AZTN, radi zaštite javnog interesa, pokrenuo i vodio po službenoj dužnosti. Uvidom u odredbe Uredbe Rim I (članak 1. stavak 1.) utvrđeno je da se ta uredba primjenjuje na ugovorne obveze u građanskim i trgovačkim stvarima u situacijama kada postoji sukob zakona. Međutim, istodobno se izrijekom isključuje primjena navedene uredbe na porezne, carinske ili upravne stvari. Stoga se, u ovoj upravnoj stvari, primjena odredbi ZNTP-a kao prisilnog propisa u konkretnim poslovnim odnosima Plodina s EKROM BV, ni na koji način nije mogla isključiti.

Protiv odluke, odnosno rješenja AZTN-a od 21. ožujka 2019. godine, Plodine su tužbom u travnju 2019. godine pokrenule upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Rijeci, a taj je sud 10. veljače 2020. godine donio presudu, kojom je tužbeni zahtjev Plodina radi poništenja rješenja AZTN-a u cijelosti odbijen.

Protiv prvostupanjske presude, tužitelj – Plodine podnijele su žalbu VUSRH-u i to zbog navodno bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u sporu te zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Obrazlažući razloge za svoju odluku, VUSRH je žalbu odbio kao neosnovanu i potvrdio presudu Upravnog suda u Rijeci, na temelju koje je na snazi održano rješenje AZTN-a od 21. ožujka 2019. godine.

Budući da je rješenje postalo pravomoćno, Plodine su obvezne u Državni proračun Republike Hrvatske uplatiti izrečenu upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 1.008.000,00 kn, uvećanu za zakonske zatezne kamate od dana dostava rješenja AZTN-a do dana plaćanja.

Opisanim odlukama formirana je prva pravomoćna praksa upravnih sudova u području zabranjenih nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom, kao posve novoj pravnoj disciplini.

Više o navedenom možete pronaći na poveznicama:

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2019/04/UPI-034-032018-04007-1.pdf

http://www.aztn.hr/aztn-izrekao-upravno-kaznenu-mjeru-plodinama-d-d-u-visini-od-1008-000-kuna-zbog-krsenja-zakona-o-zabrani-nepostenih-trgovackih-praksi-u-lancu-opskrbe-hranom/

http://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-upravni-sud-u-rijeci-potvrdio-aztn-ovo-rjesenje-kojim-je-plodinama-izrecena-kazna-od-1-008-00000-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi/