Međunarodna i europska suradnja

U području zaštite tržišnog natjecanja međunarodna suradnja Agencije odvija se u okviru međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske. U praksi to s jedne strane znači da se uska suradnja odvija s međunarodnim organizacijama za zaštitu tržišnog natjecanja, a s druge strane, to znači usku suradnju s Europskom komisijom u Bruxellesu, tijelom Europske unije koje ima izvršnu ulogu u provedbi politike zaštite tržišnog natjecanja u EU. Agencija je aktivna i u okviru drugih foruma za suradnju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja pod okriljem OECD-a i EU, kao i Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN), a bogata suradnja ostvarena je i na bilateralnoj osnovi s nemalim brojem tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz drugih zemalja.

Odjel za međunarodnu suradnju prati pravo i praksu EU i država članica s područja zaštite tržišnog natjecanja, surađuje s inozemnim agencijama i drugim tijelima nadležnim za područje tržišnog natjecanja, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što su UNCTAD, WTO, OECD, Svjetska banka, EBRD i ostali, planira i provodi projekte pomoći i organizira sudjelovanje zaposlenika Agencije na međunarodnim seminarima, konferencijama i radnim skupinama o pravu i politici tržišnog natjecanja.