AZTN o upitu Zagrebačke udruge potrošača o primjeni Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

Zagrebačkoj udruzi potrošača je dana 29. kolovoza 2018. dostavljeno očitovanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, u povodu javnog apela Zagrebačke udruge potrošača i upita o primjeni Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi.

U povodu javnog apela Zagrebačke udruge potrošača i upita kojim od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija) tražite da objavi listu svih trgovačkih lanaca s udjelom domaćih proizvoda na policama, dajemo sljedeći odgovor.

Nakon pristupanja Europskoj uniji (dalje u tekstu: EU) 1. srpnja 2013., preuzimanjem i provedbom odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: UFEU), Republika Hrvatska je preuzela pravnu stečevinu EU kojom se propisuje slobodno kretanje roba, usluga i ljudi između članica EU, što je jedan od temelja EU.

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/2017; dalje u tekstu: ZNTP) stupio je na snagu 7. prosinca 2017. Puna primjena ZNTP-a započela je 1. travnja 2018. Za provedbu ZNTP-a nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

ZNTP-om se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprečavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i /ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Pojam nepoštene trgovačke prakse definiran je u članku 2. točki (b) ZNTP-a. Prema toj odredbi, nepoštenom trgovačkom praksom se smatraju ugovorne odredbe i poslovne prakse koje dobavljaču nametne otkupljivač i/ili prerađivač i/ili trgovac, koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, suprotno načelima savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti činidaba i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, upućujući pritom izričito na odredbe članka 4. do 12. ZNTP-a u kojima se taksativno nabrajaju trgovačke prakse koje se smatraju nepoštenima.

Stoga, je za zaključiti kako je cilj ZNTP-a uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Dakle, posebno naglašavamo da izvan okvira ugovornih odredbi i trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koje su u naprijed citiranim odredbama ZNTP-a taksativno nabrojane kao nepoštene, Agencija nije ovlaštena ispitivati i istraživati situacije i okolnosti koje ne ulaze u sferu primjene toga zakona niti u odnosu na njih provoditi bilo kakav postupak.

Bitno je pritom naglasiti kako ZNTP jednako tretira domaće i inozemne dobavljače, a o tome s kim će trgovci sklapati ugovore odlučuju trgovci, sukladno konkurentnosti dobavljača i preferencijama potrošača.

Također, naglašavamo kako ZNTP ne sadrži niti jednu odredbu kojom se definira da je prodaja proizvoda inozemnog podrijetla nepoštena trgovačka praksa. Ovo prvenstveno iz razloga što Republike Hrvatska kao članica EU-a ne može unutar svoga nacionalnog prava zabraniti slobodu kretanja roba i usluga, već se u skladu s međunarodnim obvezama koje je prihvatila potpisivanjem UFEU-a, promet roba i usluga mora odvijati potpuno slobodno.

Stoga je za zaključiti da je Agencija, kao pravna osoba s javnim ovlastima, dužna i ovlaštena provoditi odredbe ZNTP-a, dok je upravo vaša udruga ona koja je ovlaštena apelirati na svijest potrošača o podržavanju domaćih proizvođača, o davanju prednosti kvaliteti hrvatskih proizvoda i time doprinijeti trendu rasta domaćih proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i domaćeg gospodarstva u cjelini.

Međutim, iskoristit ćemo ovu prigodu da vas ukratko informiramo o nekim aktivnostima Agencije nakon stupanja ZNTP-a na snagu (7. prosinca 2017.). Tako je Agencija, iako za to  ne postoji zakonska obveza, pokrenula više postupaka ispitivanja stanja na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Tako je, između ostalog, pokrenula i postupak ispitivanja tržišta sezonskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, voća i povrća u kojem se nastoje obuhvatiti ugovori koji su najveći trgovački lanci sklapali s domaćim i inozemnim dobavljačima. Prikupljanje i analiza na taj način prikupljenih podataka je u tijeku. Tek po prikupljanju i analizi svih podataka, Agencija će moći izvesti zaključak o udjelima inozemnih i domaćih dobavljača navedenih proizvoda. O rezultatima analize Agencija će pravodobno izvijestiti zainteresiranu javnost.

U odnosu na sadržaj javnog apela vaše Udruge kojim izražavate zabrinutost da su proizvodi koji se plasiraju na hrvatsko tržište lošije kvalitete od istih proizvoda koji se nalaze na tržištima drugih članica EU i pitate na kojim i kakvim podacima se temelji kampanja trgovačkog lanca SPAR Hrvatska naziva „Da! Domaće je!“, odnosno izražavate zabrinutost je li kampanja toga trgovačkog lanca istinita, Agencija vas jedino može uputiti na odredbe Zakona o trgovini („Narodne novine“, br. 87/08, 96/08, 116/08., 76/09, 114/11, 68/13, 30/14; dalje u tekstu: ZOT)).

Prvenstveno upućujemo na odredbu članka 63. ZOT-a, kojim se definira nepošteno trgovanje koje je u smislu toga propisa zabranjeno. Tako ZOT pod nepoštenim trgovanjem podrazumijeva radnje trgovca kojima se radi tržišnog natjecanja povređuju dobri trgovački običaji.

Nadalje, u kontekstu vašeg apela, upućujemo na odredbu članka 64. ZOT-a prema kojem se nepoštenim trgovanjem smatra osobito reklamiranje, oglašavanje ili ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza s kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga, odnosno proizvoda drugog trgovca, a osobito prodaja robe s oznakama ili podacima ili izgledom koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zabunu glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe.

Za upravni nadzor nad primjenom ZOT-a i propisa donesenih na temelju toga propisa nadležno je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dok su za inspekcijski nadzor  nadležni inspektori Ministarstva financija.

Dakle, Agencija nije nadležna za provedbu citiranog Zakona o trgovini, ali je svjesna vaše zabrinutosti. Stoga će Agencija javni apel vaše Udruge dostaviti na razmatranje nadležnim tijelima državne uprave.

Ujedno vam skrećemo pozornost da Agencija na svojim mrežnim stranicama (www.aztn.hr) redovito objavljuje Newsletter AZTN info, u kojem možete pronaći i dodatne obavijesti i objašnjenja vezane uz primjenu ZNTP-a, kao i obavijesti o svim radnjama koje Agencija poduzima u okviru svojih  zakonskih ovlasti.

Za sva eventualna pitanja vezana uz postupak uređen ZNTP-om, upućujemo na naše službene stranice (pod: nepoštene trgovačke prakse, pravni okvir).

I na kraju skrećemo pozornost da zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupcima koji su u tijeku.