Nepoštene trgovačke prakse

Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Zakonodavni okvir u području utvrđivanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi čine: Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (u daljnjem tekstu: ZNTP iz 2017.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21. i 27/24.) u daljnjem tekstu: ZID ZNTP).

Od podzakonskih akata donesen je Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, broj 93/21.; 130/21. i 24/22.)

Od 7. prosinca 2017. godine u nadležnosti AZTN-a je i provedba ZNTP-a, kojim je u RH prvi put uređeno područje zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. ZNTP-om se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i taksativno utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Cilj ovog zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Adresati ZNTP-a su svi sudionici u lancu opskrbe hranom, a riječ je o proizvođačima, otkupljivačima, prerađivačima, trgovcima na veliko i trgovcima na malo poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZID ZNTP) stupio je na snagu 1. rujna 2021. godine, a njegova puna primjena započela je 1. ožujka 2022. godine. Osim što je donošenjem ZID ZNTP-a ispunjena zadaća usklađivanja s Direktivom (EU) br. 2019/633, taj zakon dosljedno nastavlja izgradnju pravnog okvira unutar kojeg će se nastojati urediti poslovno ponašanje svih adresata u lancu opskrbe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u cilju suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi. U tom smislu, važeći ZNTP je pored suštinskog i terminološkog usklađenja s odredbama Direktive (EU) br. 2019/633, dodatno uređen na temelju iskustava iz dosadašnje primjene ZNTP-a.

Nadogradnjom postojećeg pravnog okvira u skladu s odredbama Direktive (EU) br. 2019/633, u okviru kojeg se povećava broj nepoštenih trgovačkih praksi i dodaju neke nove nepoštene trgovačke prakse, dodatno se uređuje i postupak utvrđivanja postojanja nepoštenih trgovačkih praksi uvođenjem novih postupovnih instrumenata te uspostavlja bazni okvir za suradnju s Komisijom i provedbenim tijelima drugih država članica EU-a o pitanjima borbe protiv nepoštenih trgovačkih praksi.

ZID ZNTP-om se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga kupca u odnosu na njegove dobavljače, uređuju se ovlasti, zadaće i postupanje AZTN-a, kao tijela nadležnog za provedbu ZID ZNTP-a te suradnja među provedbenim tijelima za utvrđivanje nepoštenih trgovačkih praksi država članica EU-a i EK.

Cilj i svrha ZID ZNTP-a su uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, a on se primjenjuje na prodaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te na usluge koje kupac pruža dobavljaču, u mjeri i na način uređen njegovim odredbama, a u okviru koje dobavljač ili kupac ili oba imaju poslovni nastan u EU.

Primjena ZID ZNTP-a i njegovi adresati

ZID ZNTP se primjenjuje na ugovore između dobavljača i kupaca koji uređuju prodaju, kupnju ili isporuku poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda neovisno o mjerodavnom pravu koje bi se inače primjenjivalo na te ugovore.

Adresati ZID ZNTP-a su svi sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i to: proizvođači, otkupljivači i/ili prerađivači, trgovci na veliko i trgovci na malo koji u ugovornim odnosima mogu biti dobavljači ili kupci, osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost te javna tijela kao kupci. Zakonom je zabranjeno iskorištavanje značajne pregovaračke snage kupca u odnosu na njegove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Pod kupcem sa značajnom pregovaračkom snagom u smislu ZID ZNTP-a, podrazumijeva se kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje 15 milijuna kuna. Ovo je bitna promjena u odnosu na dosadašnji ZTNP prema kojem se kao kupac sa značajnom pregovaračkom snagom definirao onaj koji je ostvarivao ukupni godišnji prihod u RH u iznosu od 100.000.000,00 kuna odnosno veći od 50.000.000,00 kuna za otkupljivače i prerađivače.

Pritom, ako kupac ima povezana društva u smislu ZID ZNTP-a, ukupni godišnji prihod kupca izračunava se na način da se ukupnom godišnjem prihodu, odnosno primicima kupca ostvarenima na području RH pribrajaju ukupni godišnji prihodi, odnosno primici njegovih povezanih društava na svjetskoj razini, a prema podacima iskazanim u posljednjem predanom godišnjem financijskom izvješću, konsolidiranom financijskom izvješću ako ga ima ili drugom odgovarajućem financijskom dokumentu. Dobiveni zbroj ukupnih prihoda kupca i s njim povezanih društava umanjuje se za iznos prihoda, odnosno primitaka ostvarenih prodajom robe, odnosno pružanjem usluga između tog kupca i s njim povezanih društava, a pri tome se iznos ukupnog godišnjeg prihoda računa bez poreza na dodanu vrijednost i ostalih neizravnih poreza.

ZID ZNTP-om je izrijekom određeno da se za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca ne uzima se u obzir ukupan godišnji prihod dobavljača.

Rok za usklađivanje ugovora

Ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZTNP-a moraju se uskladiti s njegovim odredbama najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Isto tako, kupci na koje se nije primjenjivao ZNTP iz 2017. moraju u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZID ZNTP-a sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda ako ispunjavaju uvjete iz odredbi ZNTP-a koje uređuju značajnu pregovaračku snagu.

Slijedom iznesenoga, puna primjena ZID ZNTP-a započela je 1. ožujka 2022.

Radi otklanjanja bilo kakvih pravnih nedoumica te u cilju osiguravanja pravne sigurnosti, u prijelaznim i završnim odredbama ZID ZNTP-a je određeno da će postupci započeti na temelju odredbi važećeg ZNTP-a iz 2017. biti nastavljeni i dovršeni na temelju njegovih odredbi, a također i u upravnim sporovima pokrenutim protiv odluka AZTN-a donesenih na temelju važećeg ZNTP-a iz 2017. primijenit će se taj zakon.

Pojmovi i nepoštene trgovačke prakse koje uređuje ZID ZNTP

ZID ZNTP-om se definicije i pojmovi suštinski usklađuju s Direktivom 2019/633.

Primjerice, ranije korišteni pojmovi „otkupljivač“, „prerađivač“ i „trgovac“ obuhvaćeni su pojmom „kupac“. Osim njih, pojmom kupca obuhvaćena su i javna tijela u EU odnosno svako javnopravno tijelo definirano pozitivnim propisima, a pojam „hrana“ se proširuje i zamjenjuje se riječima: „poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“. Isto tako, umjesto pojma „svježi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ uvodi se pojam „pokvarljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvod“. Sadržajno se dodatno dopunjavaju definicije pojmova „dobavljač“, „povezana društva“, „poslovna tajna“, „nabavni lanac“. Također, definirani su i pojmovi „ukupni godišnji prihod“, „provedbena tijela država članica EU-a“, a pored definicija iz Direktive 2019/633, zakonodavac je uveo i nove pojmove „krajnja prodajna cijena“, „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ te „novi proizvod“.

ZNTP iz 2017. primjenjuje se isključivo na poljoprivredne i prehrambene proizvode propisane člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane SL 31, 1. 2. 2002. (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) te zakonom definirane svježe poljoprivredne i prehrambene proizvode.

ZID ZNTP kod uređenja pojma „poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda” upućuje na proizvode navedene u Prilogu I. UFEU-a kao i na proizvode koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su prerađeni za upotrebu kao hrana s pomoću proizvoda navedenih u tom Prilogu. S obzirom na to da Prilog I. UFEU-a određuje bitno širi popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od onih u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002, značajno će se povećati i opseg poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u odnosu na proizvode na koje se važeći ZNTP primjenjuje.

Radi uklanjanja bilo kakvih dvojbi o tome koji proizvodi podliježu primjeni ZID ZNTP-a, ministar nadležan za poljoprivredu je donio pravilnik s popisom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, popisom pokvarljivih proizvoda te popisom proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Prilikom definiranja pojma nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima upućuje se na točno određene odredbe ZID ZNTP-a te se na taj način taksativno uređuje trgovačke prakse koje se smatraju nepoštenima. Posebno se naglašava kako izvan okvira taksativno navedenih ugovornih odredbi i trgovačkih praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, a koje se u smislu ZID ZNTP-a smatraju nepoštenima, AZTN nije ovlašten ispitivati i istraživati situacije i okolnosti koje ne ulaze u sferu ZNTP-a, niti u odnosu na njih provoditi bilo kakav postupak.

Nepoštene trgovačke prakse u proizvodnji, preradi i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima koje kupac može iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametnuti dobavljačima su:

(i). nepostojanje pisanog ugovora između kupca i dobavljača, kao i pisani ugovor između kupca i dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između kupca i dobavljača,

(ii). plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na računu ili otkupnom bloku,

(iii). opći uvjeti poslovanja kupca koji nisu u skladu s odredbama zakona,

(iv). mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane kupca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili mogućnost otkaza ugovora s dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka ili mogućnost jednostrane izmjene ugovora od strane kupca,

(v). nerazmjerno visoke ugovorne kazne s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze i

(vi). ostale nepoštene trgovačke prakse propisane odredbama zakona.

Uz već postojeće nepoštene prakse, među kojima su neke dodatno razrađene i pojašnjene, ZID ZNTP-om je proširena lista praksi koje se smatraju nepoštenima s dosadašnje 33, na 43 nedozvoljene prakse. Naime, ovaj zakon, nakon što je otkupljivače i/ili prerađivače i trgovce izjednačio i podveo pod jedinstveni pojam kupca, dijeli nepoštene trgovačke prakse na one koje su uvijek i u svakom slučaju zabranjene, i na one koje su zabranjene, ali se iznimno neće smatrati zabranjenima ako su jasno i nedvosmisleno ugovorene u okviru ugovora o isporuci poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili u okviru naknadnog ugovora između dobavljača i kupca, a prije izvršenja tih praksi te pod uvjetom da ispunjavaju propisane uvjete za izuzeće od zabrane utvrđene ZID ZNTP-om.

Među novouvedenim praksama, koje će se bez iznimke smatrati nepoštenima, su prakse u kojima kupac:

otkazuje dobavljaču narudžbe pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u roku kraćem od 30 dana; zahtijeva od dobavljača i/ili naplaćuje od dobavljača, ili ugovara plaćanja koja nisu povezana s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobavljača; nezakonito pribavlja, koristi ili otkriva poslovne tajne dobavljača u smislu propisa kojim se utvrđuju pravila o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti i općih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja; dobavljaču prijeti provedbom mjera komercijalne odmazde, odnosno provodi takve mjere; zahtijeva od dobavljača ili ugovara i/ili naplaćuje naknadu dobavljaču za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača i/ili zahtjeva ugovaranje fiktivnih usluga ili postupaka koji se neće provesti i za koje nema protučinidbe, odnosno razloga osim odlaganja roka dospijeća naplate; prodaje proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode ispod krajnje prodajne cijene; prodaje proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34 % od krajnje prodajne cijene, itd.

ZID ZNTP-om se propisuje i sedam nepoštenih trgovačkih praksi koje se iznimno neće smatrati nepoštenima, ako su jasno i nedvosmisleno ugovorene u okviru ugovora o isporuci poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili u okviru naknadnog ugovora između dobavljača i kupca, a prije izvršenja tih praksi te pod uvjetom da ispunjavaju propisane uvjete za izuzeće od zabrane. Primjerice, praksa prema kojoj kupac zahtijeva od dobavljača i/ili naplaćuje dobavljaču oglašavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje provodi kupac, neće se smatrati nepoštenom, ako oglašavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje provodi kupac, izričito traži dobavljač od kupca, a plaćanje se mora temeljiti na objektivnim i razumnim procjenama, i sl.

Obvezni sadržaj ugovora i pravila izdavanja računa i otkupnog bloka

Ugovor između dobavljača i kupca mora biti sklopljen u pisanom obliku prije isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:

 1. cijeni poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene,
 2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje kupcu,
 3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda,
 4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora,
 5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda odredivog i/ili određenog adresom mjesta isporuke i
 6. trajanju ugovora.

Odredbama ZID ZNTP-a dodatno su uređeni pojedini bitni elementi pisanog ugovora i to na način da je preciznije razrađen način formiranja cijene poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. Isto tako, u odnosu na ugovaranje rokova plaćanja za pokvarljive i nepokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode uvedeno je razlikovanje između redovite i neredovite isporuke proizvoda. Rokovi plaćanja ne smiju biti dulji od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, odnosno 60 dana za ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode. Rokovi plaćanja računaju se od datuma izdavanja računa, zaprimanja računa ili otkupnog bloka, odnosno od isteka ugovorenog razdoblja isporuke tijekom kojeg su isporuke izvršene, ovisno o tome koji od navedenih datuma nastupa kasnije.

Propisana je i obveza kupca da javno objavljene obvezujuće uvjete čuva i arhivira u slučaju svake izmjene radi osiguranja dostatnog revizorskog traga i uvida u uvjete po kojima je otkupljivao ili davao ponudu.

Novina predviđena odredbama ZID ZNTP-a je da i dobavljač odgovara za sadržaj računa kojeg izdaje kupcu za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode. Dobavljaču, obvezniku izdavanja računa, koji za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode ne izda račun kupcu na kojem su jasno navedeni iznos ugovorenih popusta ili rabata i točna specifikacija na što se iznosi odnose, AZTN može izreći novčanu kaznu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna.

Zakonom je i izrijekom određeno da kupac, pored obveze izdavanja računa za usluge koje pruža dobavljaču, a čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku kupca, koje su jasno specificirane za svaku pojedinu uslugu za koju se naknada plaća, odgovara za sadržaj otkupnog bloka, kojeg uslužno izdaje umjesto dobavljača.

Dakle, ZID ZNTP-om, specificirano je koje elemente račun i otkupni blok moraju sadržavati, pored elemenata propisanih poreznim propisima. Za povredu sadržaja otkupnog bloka i računa propisane su novčane kazne kako za kupca tako i za dobavljača.

Postupak utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi

AZTN po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke vodi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje novčane kazne. U postupku AZTN primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku i ZNTP.

Sam postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi ZID ZNTP-om je ponešto izmijenjen u odnosu na postupak koji je AZTN opisao u Godišnjem izvješću o radu za 2020. godinu.

Taj se postupak sada može podijeliti u pet dijelova:

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Ispitni postupak
 • Preliminarno utvrđivanje činjenica i okolnosti
 • Usmena rasprava
 • Odlučivanje AZTN-a o tome je li povrijeđen zakon

Budući da su dijelovi postupka detaljno opisani u uvodnom dijelu izvješća, ovdje ukazujemo samo na najznačajnije izmjene. Najznačajnija razlika u postupku je da AZTN više ne donosi Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju, budući da se utvrđeno činjenično stanje može konačno utvrditi samo rješenjem AZTN-a kojim se rješava pojedina upravna stvar, već donosi Obavijest o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju. Taj dio postupka ZID ZNTP-om se prilagođava odredbama Direktive (EU) br. 2019/633 kojima se zahtijeva potpuno poštivanje prava na obranu stranke u postupku u skladu s općim načelima prava EU i Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Još jedna novost je da je ukinuta glavna rasprava i sada se u skladu sa ZID ZNTP-om i ZUP-om održava samo usmena rasprava.

Novo dokazno sredstvo, koje se uređuje ZID ZNTP-om je nenajavljena kontrola. Riječ je o novom postupovnom instrumentu koji daje AZTN-u mogućnost da u okviru upravnog (ispitnog) postupka utvrđuje činjenice i okolnosti koje se ne bi mogle utvrditi drugim dokaznim sredstvima, zbog, primjerice, opasnosti od skrivanja dokumenata i slično, ili bi njihovo utvrđivanje drugim dokaznim sredstvima u smislu ZUP-a, koja stoje na raspolaganju AZTN-u, bilo dugotrajno i ne bi pridonosilo učinkovitosti postupka.

Tijekom zakonodavnog postupka u više je navrata prigovoreno na odredbe tog novouvedenog postupovnog instrumenta. Prigovori su se u suštini odnosili na pogrešno shvaćanje o tome koja je svrha, opseg i trajanje pojedinih ovlasti koje su AZTN-u dane u okviru postupka nenajavljene kontrole, primjerice, privremenog oduzimanja stvari i poslovne dokumentacije i pečaćenja poslovnih prostorija za vrijeme provođenja kontrole. Stoga je ovdje nužno razjasniti prirodu ovih ovlasti.

Direktivom (EU) br. 2019/633 provedbenim tijelima država članica je, između ostalih, dana i ovlast da u okviru svojih istraga provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima. Prilikom prijenosa opisane odredbe, zakonodavac je vodio računa i o zaštiti prava stranke na obranu. Upravo je to razlog zbog kojeg je bilo nužno definirati radnje koje se u okviru nenajavljene kontrole mogu obavljati, kao i odrediti opseg tih radnji, njihovo trajanje te propisati postupanje AZTN-a prilikom provođenja nenajavljene kontrole.

Polazeći od toga, da u cilju zaštite poštenih trgovačkih praksi zakon određuje obveznu pisanu formu ugovora između kupaca i dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s propisanim minimalnim sadržajem odredbi koje ti ugovori moraju sadržavati, može se predvidjeti da će se ovo dokazno sredstvo koristiti iznimno, a i tada će njegovo provođenje biti manje složeno i kraćeg trajanja.

Pojedine radnje u okviru ovog dokaznog sredstva, kao što je primjerice, privremeno oduzimanje predmeta, nije zamišljeno s ciljem onemogućavanja poslovanja stranke nad kojom se provodi nenajavljena kontrola, već samo izuzetno i to u situacijama kada preslikavanje ili presnimavanje nije moguće napraviti na licu mjesta. Stoga, još je jednom potrebno naglasiti da je riječ o situacijama koje su iznimka, a ne pravilo, a koje kao takve moraju biti predviđene zakonom. U stvarnosti, a prema iskustvima iz primjene sličnog instrumenta predviđenog Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21.), takve kontrole obavljaju se u jednom, a samo izuzetno, kada je riječ o izuzetno složenim situacijama, u dva dana. S obzirom na brzo razvijajuću tehnologiju, moguće je predvidjeti da će za poduzimanje takvih radnji trebati manje vremena od vremena predviđenog zakonom pa je izvjesno da će u rijetkim situacijama u kojima će AZTN i posegnuti za tom ovlasti, rok za povrat privremeno oduzetih stvari i poslovne dokumentacije biti i kraći od zakonom maksimalno predviđenog roka od 4 dana.

Isto tako, u odnosu na prigovore da bi pečaćenjem poslovnih prostorija AZTN blokirao rad kupaca, valja ukazati da je ZID ZNTP-om predviđena mogućnost pečaćenja prostorija i/ili poslovnih knjiga i dokumentacije, ograničena isključivo na vrijeme provođenja nenajavljene kontrole i samo u opsegu neophodnom za provedbu nenajavljene kontrole, što u praksi neće trajati dulje od jednog ili dva dana i to isključivo u mjeri potrebnoj za obavljanje takve službene radnje.

Preuzimanje obveza od strane kupca

U ZID ZNTP-u je na temelju dosadašnjih iskustava u provedbi ZNTP-a iz 2017. u kojem je rok od 40 dana bio ocijenjen je prekratkim, dodatno razrađena i pojašnjena mogućnost kupca koji je stranka u postupku da u roku od 60 dana od primitka obavijesti o pokretanju postupka može AZTN-u predložiti preuzimanja obveza u obliku izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti, kako bi se otklonile indicije koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse i koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka. Isto tako, dodatno je razrađeno i postupanje AZTN-a u situacijama kada nakon provedenog nadzora nad izvršavanjem preuzetih obveza AZTN utvrdi da se stranka ne pridržava utvrđenih mjera uvjeta i rokova.

Tako, ovisno o težini povrede, opsegu povrede i vremenu trajanja povrede, koji se utvrđuju u ispitnom postupku, AZTN ocjenjuje jesu li predložene mjere i uvjeti dostatni za otklanjanje indicija koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka te u slučaju pozitivne ocjene donosi rješenje kojim:

 • prihvaća preuzimanje obveza od strane kupca u obliku predloženih mjera, uvjeta i rokova koji time postaju obvezni za predlagatelja,
 • obvezuje stranku na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku,
 • utvrđuje da nema uvjeta za daljnje vođenje postupka, i
 • obustavlja postupak zbog preuzimanja obveza od strane kupca.

Ako u nadzoru nad provedbom mjera i uvjeta bude utvrđeno da se stranka ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova, AZTN će po službenoj dužnosti obnoviti postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi te utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne. Utvrđenje da se stranka ne pridržava utvrđenih mjera, uvjeta i rokova, cijenit će se kao otegotna okolnost prilikom utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane

Ako AZTN ocijeni da predložene mjere, uvjeti i rokovi nisu dostatni za otklanjanje indicija koje upućuju na nepoštene trgovačke prakse koje su bile povod za pokretanje upravnog postupka, o tome pisanim putem obavještava stranku i nastavlja voditi ispitni postupak.

Novčane kazne

ZID ZNTP-om, osim terminoloških izmjena pojma „upravno-kaznena mjera“ pojmom „novčana kazna“ te uređivanja sankcija za novouvedene nepoštene trgovačke prakse, režim novčanih kazni u bitnome nije mijenjan.

O postojanju uvjeta za izricanje novčane kazne, određivanju njezine visine, kao i rokova i načina njezina izvršenja, AZTN odlučuje nakon utvrđenja da je stranka u postupku iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, odnosno povrijedila odredbe ZNTP-a. Pri utvrđivanju i izricanju novčane kazne, AZTN uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos novčane kazne se smanjuje ili povećava ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima, čija je lista ZID ZNTP-om proširena.

Također, ZID ZNTP-om je zadržana razlika između osobito teške povrede zakona (prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po cijeni nižoj od nabavne s porezom na dodanu vrijednost, za koju se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 5 milijuna kuna pravnoj osobi, odnosno do najviše 2,5 milijuna kuna fizičkoj osobi), teških povreda (koje obuhvaćaju sve nepoštene trgovačke prakse na sada proširenim listama nepoštenih trgovačkih praksi, propisanih odredbama od članka od 4. do 12.ZNTP-a, za koje se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 3,5 milijuna pravnoj osobi, odnosno do najviše 1,5 milijuna kuna fizičkoj osobi) te lakših povreda (za propust kupca koji ima položaj stranke u postupku te dobavljača, da postupe po zahtjevu AZTN za dostavom svih potrebnih obavijesti), za koje se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 1 milijun kuna pravnoj osobi, odnosno do najviše 500 tisuća fizičkoj osobi.

ZID ZNTP-om je proširen popis okolnosti koje se mogu smatrati olakotnima, a proširen je i popis otegotnih okolnosti.

Kao novina, ZID ZNTP-om je uvedena i mogućnost dodatnog smanjivanja iznosa novčane kazne i to samo u situacijama u kojima je utvrđeno da je došlo do povrede, ali su njezina težina, opseg, trajanje i posljedice te povrede, kako za dobavljača, tako i za javni interes, neznatne, pri čemu kumulativno moraju biti ispunjeni uvjeti: da je stranka dostavila dokaze o tome da je prije donošenja Obavijesti o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju, podmirila svoje obveze prema dobavljaču te da je uskladila svoje poslovanje s odredbama zakona.

Sudski nadzor

Protiv rješenja AZTN-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. ZID ZNTP propisuje razloge zbog kojih se tužbom može pokrenuti upravni spor. Među tužbenim razlozima, uz povrede propisa materijalnog prava, bitne povrede postupovnih odredbi i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, tužba se može podnijeti i zbog pogrešne odluke o novčanoj kazni o i drugim pitanjima o kojima odlučuje AZTN.

I dalje tužba protiv rješenja AZTN-a ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu rješenja koji se odnosi na izrečenu novčanu kaznu. Također, tužbe protiv rješenja AZTN-a radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavljaju tijek postupka, a svi sporovi pokrenuti pred nadležnim upravnim sudovima na temelju odredaba ZNTP-a  su žurni.

 

Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

S obzirom na to da ZID ZNTP definira tri kategorije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, kao najširi i sveobuhvatan pojam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode te proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, ministrica nadležna za poljoprivredu je krajem kolovoza 2021., u skladu s odredbama ZID ZNTP-a, donijela Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koji sadrže detaljan popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda razvrstanih u tri navedene kategorije.

S obzirom na gospodarsku situaciju i predvidive trendove, kao i predviđanja za gospodarstvo u nadolazećem razdoblju u gospodarstvu, a u svrhu stvaranja potrebnog balansa u zaštiti poslovanja, kako proizvođača, tako i kupaca poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, javila se potreba za dodatnim uređivanjem i usklađivanjem, zbog čega je ministrica nadležna za poljoprivredu, 1. prosinca 2021. godine donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, s rokom stupanja na snagu osmoga dana od dana objave, dakle 9. prosinca 2021. godine. Tim Pravilnikom je ujedno stupanje na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pomaknuto s dotadašnjeg 1. prosinca 2021. godine, na 1. ožujka 2022. godine.

Druga izmjena Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, objavljena je u „Narodnim novinama, broj 24/22. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Tim je izmjenama, pored usklađivanja s Prilogom I. Kombinirane nomenklature Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 оd 12. listopada 2021. godine o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, SL L 385, 29. 10. 2021., koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine, na kojoj se temelji i Prilog I. Pravilnika, ujedno i pomaknut datum stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2022. na 1. ožujak 2023. godine.

Unatoč tomu što su proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi definirani Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21., dalje u tekstu: ZNTP) u osnovnim skupinama, zbog potrebe osiguranja pravne sigurnosti, AZTN će primjenjivati, odnosno ispitivati usklađenost ugovora i načina poslovanja u odnosu na odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni, kao i iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: zabranu prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 26. ZNTP-a) te zabranu prodaje tih proizvoda na akciji uz popust veći od 34 % od krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak. 1. točka 27. ZNTP-a), kao i odredbu o obvezi plaćanja razlike u cijeni više isporučenih, a neprodanih proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (članak 12. stavak 2. točka 2. ZNTP-a) od 1. ožujka 2023. godine, kada na snagu stupa popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

AZTN podsjeća da su odredbe ZNTP-a na snazi od 1. rujna 2021. godine, a kupci su imali rok do 1. ožujka 2022. godine za usklađenje ugovora i načina poslovanja s odredbama toga zakona. Isto tako, kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.), morali su do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, ako ispunjavaju uvjete u smislu članka 3. ZNTP-a.

Dakle, AZTN od 1. ožujka 2022. primjenjuje sve odredbe ZNTP-a, osim odredbi koje se odnose na krajnju prodajnu cijenu i iz toga pojma izvedene nepoštene trgovačke prakse definirane odredbama članka 11. stavka 1. točke 26. i 27. te članka 12. stavka 2. točke 2. ZNTP-a, koje se primjenjuju od 1. ožujka 2023. godine.

Treća izmjena i dopuna Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, objavljena je u „Narodnim novinama, broj 21/23. (dalje u tekstu: Pravilnik). Tim je izmjenama i dopunama, osim pomicanja datuma stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2023. na 1. ožujka 2024. (čime je još jednom odgođena primjena odredbi ZNTP-a o krajnjoj prodajnoj cijeni i iz toga pojma izvedenim nepoštenim trgovačkim praksama), Prilog I. Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, br. 93/21., 130/21. i 24/2022.), dopunjen novom skupinom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KN oznake 2936 21, koja se odnosi na vitamine i njihove derivate.

Tekst Pravilnika dostupan je na mrežnoj stranici Narodnih novina d.d., Zagreb: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_21_363.html