O nama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 48/95.) te Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) osnovana je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 48/95.) te Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine. AZTN je opće nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09.) , Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 80/13.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) te ostalim podzakonskim aktima – uredbama – neophodnima za njihovu provedbu.

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.) AZTN je postao nadležan i za utvrđivanje i sankcioniranje nepoštenih trgovačkih praksi počevši od 7. prosinca 2017. godine. Puna primjena tog zakona započela je 1. travnja 2018. godine, dok je 1. rujna 2021. stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21.), a 2. rujna 2021. i Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, broj 93/21.). Detaljnje informacije o Nepoštenim trgovačkim praksama, pravnom okviru u tom području, postupku utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi i čestim pitanjima adresata tog zakona, možete pronaći na poveznici http://www.aztn.hr/nepostene-trgovacke-prakse/

AZTN za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojemu je obvezan do 30. lipnja tekuće godine podnijeti Godišnje izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

AZTN ne ostvaruje vlastite prihode pa se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga AZTN-a osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. AZTN-u se sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju dostatna financijska sredstva za učinkovito obavljanje njegovih ovlasti, odnosno za osiguranje svih potrebnih resursa za provedbu ZZTN-a, a riječ je o ljudskim resursima – kvalificiranim zaposlenicima, tehnološkim i tehničkim resursima.

Cilj zaštite tržišnog natjecanja je prije svega u stvaranju koristi za potrošače i jednakih uvjeta za sve poduzetnike na tržištu, koji ponašajući se sukladno postojećim pravilima i natječući se na tržištu kvalitetom, cijenom i inovativnošću svojih proizvoda i usluga, pridonose cjelokupnom razvoju gospodarstva. Kada je riječ o poduzetnicima i njihovim postupanjima s protutržišnim učincima, primjerice o dogovorima o cijenama s konkurentima, zlouporabi vladajućeg položaja poduzetnika ili kontroli koncentracija, spajanja i okrupnjavanja poduzetnika, AZTN u okviru svoje nadležnosti ocjenjuje takva postupanja, kažnjava prekršitelje i šalje jednoznačnu poruku svim sudionicima na tržištu – slobodna poduzetnička inicijativa ne smije se ograničavati, no njezin razvoj odvija se po strogim pravilima tržišnog natjecanja koja nisu samo represivna nego i preventivna. Za razvoj učinkovitog tržišnog natjecanja potrebno je više od toga – naročito jačanje razumijevanja i znanja o ovim pravilima što je i stalni prioritet AZTN-a.

Jedna od najvažnijih zadaća nam je promicati kulturu tržišnog natjecanja, uočavati ograničenja koja se odnose na tržišno natjecanje a sadržana su u zakonima i propisima koji dižu prepreke slobodnom i fer natjecanju poduzetnika na tržištu. Cilj nam je pridonositi razumijevanju problema tržišnog natjecanja u svim strukturama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, sudjelovati u njihovim izmjenama te informirati državnu upravu, ali i širu javnost, o pojavnostima koje se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja.

Tržišno natjecanje u konačnici pogoduje svima: potrošačima, poduzetnicima i gospodarstvu u cjelini. Osigurava bolju ponudu i kvalitetu i niže cijene proizvoda i usluga, potiče inovacije i utječe na gospodarski rast. Zato je podizanje razine svijesti o potrebi njegovog promicanja naš zadatak.

Naši ciljevi

  1. Otklanjanje ograničenja koja sputavajudjelovanje sila tržišnog natjecanja ijačanje kulture tržišnog natjecanja
  2. Provedba sustava mjera zaštite tržišnognatjecanja na hrvatskom tržištu iintegriranje u sustav zaštite tržišnognatjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije
  3. Promicanje svijesti o koristi kojugrađanima donosi tržišno natjecanje ijačanje kulture tržišnog natjecanja