O nama

Vijeće je tijelo koje odlučuje o svim pitanjima za koje je AZTN nadležan u provedbi ZZTN-a i ZNTP-a.

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja

Radom AZTN-a upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), koje se sastoji od pet članova: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana Vijeća. Predsjednika i članove Vijeća na tu dužnost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na mandat od pet godina. Kriteriji za izbor predsjednika i članova Vijeća propisani su ZZTN-om. Zamjenika predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, bira Vijeće između članova Vijeća.

Vijeće je tijelo koje odlučuje o svim pitanjima za koje je AZTN nadležan u provedbi ZZTN-a i ZNTP-a. Odluke o svim općim i pojedinačnim aktima AZTN-a, Vijeće donosi na sjednicama Vijeća, većinom od najmanje tri glasa, a za meritorno donošenje odluka na sjednici Vijeća mora uvijek biti nazočan predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik i još najmanje dva člana Vijeća.

S obzirom na to da je za vrijeme trajanja svog trećeg mandata predsjednik Vijeća, g. Mladen Cerovac, mag.iur., u prvoj godini svoga trećeg mandata iznenada preminuo, ovlasti predsjednika Vijeća do izbora novoga predsjednika Vijeća obavljala je zamjenica predsjednika Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) koji je stupio na snagu 24. travnja 2021. godine, uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća kako bi njihov izbor bio transparentan. Odabranog kandidata s javnog poziva Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru radi imenovanja na tu dužnost.

Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio oduku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Slijedom obrazloženog, Vijeće AZTN-a čine: dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur. zamjenica predsjednice Vijeća (u trećem mandatu od ožujka 2019. do ožujka 2024.), mr.sc. Ljiljana Pavlic, dipl. oec. članica Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.) i Denis Matić, dipl. iur., član Vijeća (u drugom mandatu od siječnja 2019. do siječnja 2024.)

Preuzimanje