O nama

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Naručitelj) ili s njima povezane osobe, sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.; dalje u tekstu: Zakon)  u sukobu interesa

Sukladno članku 76. stavku 1. Zakona, u smislu toga Zakona, sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  1. ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Sukladno članku 76. stavku 2. Zakona, predstavnikom naručitelja u smislu ovih odredbi smatra se:

  1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i
  4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. toga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Sukladno članku 76. stavku 3. Zakona, gospodarskim subjektom u smislu ovih odredbi smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Na temelju članka 77. stavka 1. Zakona, odredba članka 76. stavka 1. toga Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona (čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja).

Sukladno članku 77. stavku 2. Zakona, sukob interesa iz članka 76. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 77. stavkom 1. toga Zakona iznimno ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Sukladno članku 79. Zakona, sukob interesa iz članka 76. stavka 1. točke 1. toga Zakona ne postoji ako predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njim povezana osoba iz članka 77. stavka 1. toga Zakona obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Na temelju članka 75. Zakona javni naručitelji je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Na temelju članka 254. stavka 1. točke 5. Zakona, javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako se sukob interesa u smislu toga Zakona ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama.

Slijedom navedenog, sukladno obvezi propisanoj člankom 80. stavkom 2. Zakona, objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja, kao predstavnici iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. istog Zakona u sukobu interesa:

– KT TEAM j.d.o.o., Sveti Ivan Žabno, Kenđelovac, Kenđelovac 119

– DeftER Ing d.o.o., Zagreb, Ulica grada Chicaga 35

– ELIRO NET d.o.o., Zagreb, Ulica grada Chicaga 35