Nepoštene trgovačke prakse

Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/2021., dalje u tekstu: ZID ZNTP) je stupio na snagu 1. rujna 2021., s tim da se ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije njegova stupanja na snagu moraju uskladiti s odredbama ZID ZNTP-a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle najkasnije do 1. ožujka 2022. Isto tako, kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., dalje u tekstu: ZNTP (117/17.) moraju u istom roku, dakle najkasnije do 1. ožujka 2022. sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, kako domaćim, tako i inozemnim, nad kojima imaju značajnu pregovaračku snagu ako ispunjavaju uvjete iz članka 4. ZID ZNTP-a.

Osim što je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (SL L 111, 25. 4. 2019., dalje u tekstu: Direktiva), ZID ZNTP-om uvodi nove pojmove i nove nepoštene trgovačke prakse, koje prelaze okvire nepoštenih trgovački praksi predviđenih Direktivom.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (dalje tekstu: Ministarstvo ili Ministarstvo poljoprivrede), kao stručnim nositeljem izrade zakona, putem Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavca, odvjetnika, ali i neposredno od nekih poduzetnika, prikupila i odgovorila na veći broj pitanja u vezi s njegovom primjenom.

Objavljeni odgovori na postavljena pitanja u vezi s primjenom ZID ZNTP-a, predstavljaju svojevrsne smjernice, kojima AZTN, pojašnjavajući pojedine njegove odredbe, želi usmjeriti adresate i olakšati im postupak prilagodbe, odnosno usklađivanja njihovih ugovora i načina poslovanja s odredbama Zakona. Pritom, treba imati na umu da se ti odgovori ne mogu primjenjivati automatski, već njihova primjena mora uzeti u obzir specifične uvjete svakog pojedinačnog slučaja. Stoga, prezentirani odgovori na pitanja adresata su načelne naravi i ne obvezuju AZTN ni u jednom konkretnom upravnom postupku, budući da AZTN donosi odluke u smislu Zakona na temelju utvrđenih svih relevantnih činjenica i okolnosti u postupku, vezanih kako uz sam način sklapanja ugovora, tako i uz cjelokupan sadržaj i provedbu ugovora.

U prvom dokumentu niže nalaze se citati pitanja adresata, po skupinama, redom kojim su zaprimljena u AZTN-u, kao i odgovori na ta pitanja, koji su otisnuti masnim slovima (bold). Napominje se da se odgovori na neka pitanja ponavljaju, međutim, ocijenjeno je kako bi zbog formulacije tih pitanja, bilo korisno da se ponove i odgovori na njih.

 

Početak primjene ZNTP-a: pitanja i odgovori

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je tijekom prosinca 2017. godine prikupljala pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP). Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 117/2017, a stupio je na snagu 7. prosinca 2017. godine.

AZTN je pitanja prikupljao putem Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Ministarstva poljoprivrede, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona. AZTN je izdvojio najčešća pitanja, analizirala ih u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je bilo nositelj izrade toga propisa te odgovorila na njih zajedno s Ministarstvom.

Dokument pod nazivom „Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom“ sadrži odgovore na 154 pitanja, a podijeljen je u dva dijela:  I. Opća pitanja (sadrži 60 odgovora) te II. Pitanja vezana uz članke Zakona (sadrži 94 odgovora).

Odgovori na pitanja adresata ZNTP-a mogu se pronaći ovdje i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede:

AZTN preporučuje adresatima ZNTP-a da pročitaju sve odgovore na pitanja, kako bi stekli cjelovitu sliku o budućoj primjeni tog potpuno novog propisa. Više o dijelovima upravnog ispitnog postupka, u smislu Zakona o općem upravnom postupku te postupku utvrđivanja i izricanja upravno-kaznenih mjera u smislu ZNTP-a, možete vidjeti na poveznici:

U odnosu na pročišćeni tekst od 30. ožujka 2018., u novom dokumentu od 5. listopada 2018., izmijenjen je samo odgovor vezan uz način obračuna cassa sconto (vidi II. dio dokumenta, odgovor na pitanje broj 82).

Preuzimanje