Nepoštene trgovačke prakse

Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Pravni okvir

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17., dalje: ZNTP),) stupio je na snagu 7. prosinca 2017. godine, a nadležna za njegovu provedbu u Hrvatskoj postaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Puna primjena tog zakona započela je 1. travnja 2018. godine, dok je 1. rujna 2021. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21.), a 2. rujna 2021. i Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, broj 93/21.).

Pročišćeni tekst Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17, 52/21.).

Zakonom se utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi i utvrđuju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače.

Zakon o izmjenama i dopunama ZNTP-a

1.rujna 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21., dalje u tekstu: ZID ZNTP), a 2. rujna 2021. na snagu je stupio i Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koji je objavljen „Narodnim novinama“, broj 93/21. (dalje u tekstu: Pravilnik).

Bitno je za naglasiti da su ugovori između dobavljača i kupaca sklopljeni prije stupanja na snagu ZID ZNTP-a morali biti usklađeni s njegovim odredbama najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, a isto tako kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.) također su morali u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, dakle do 1. ožujka 2022. godine, sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima prehrambenih i/ili poljoprivrednih proizvoda, ako ispunjavaju prihodovne uvjete koji ih čine kupcima sa značajnom pregovaračkom snagom.

Iako se odredbe članka 2. stavka 1. točke 17. i 18. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21.; dalje u tekstu: ZNTP), kojim su definirani pojmovi „krajnja prodajna cijena“ i „proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ (dalje u tekstu: PTOPPP) te iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: prodaja PTOPPP ispod krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 26. ZNTP-a) te prodaja PTOPPP na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34% od krajnje prodajne cijene, što primjerice uključuje i sniženje cijena zbog povećanja pakiranja, netotežine proizvoda, bez povećanja krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 27. ZNTP-a), u biti odnose na dio poslovanja kupaca – trgovaca u maloprodaji prema krajnjim potrošačima, jasno je da izračun krajnje prodajne cijene, kao i maksimalnog popusta koji se može obračunati na PTOPPP izravno vezan, odnosno nastaje kao posljedica provedbe ugovornih odredbi dobavljača i kupca, koje naravno, moraju biti sastavljene u skladu s odredbama ZNTP-a, kako proizlazi iz ZID ZNTP-a, najkasnije do 1. ožujka 2022.

Pravilnik je u međuvremenu doživio tri novele, od kojih zadnja, objavljena u „Narodnim novinama“ broj 21/23., predviđa stupanje na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od 1. ožujka 2024.

Tim je izmjenama i dopunama, osim pomicanja datuma stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2023. na 1. ožujka 2024., Prilog I Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, br. 93/21., 130/21. i 24/2022.) dopunjen novom skupinom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KN oznake 2936 21, koja se odnosi na vitamine i njihove derivate.

ZID ZNTP ima za cilj da se jasnijim određivanjem nepoštenih trgovačkih praksi, dodjelom širih postupovnih ovlasti AZTN-u kao nadležnom provedbenom tijelu te institucionalnim povezivanjem i osnaživanjem na europskoj razini svih provedbenih tijela država članica EU-a i EK, utječe na ispravljanje prisutnih poremećaja u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Postupak predviđen ZID ZNTP-om se može podijeliti u pet dijelova:

(i)        Pokretanje upravnog postupka

Upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage kupca u odnosu na njegove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pokreće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

AZTN, ne samo u okviru upravnog postupka, već i zvan njega, ima ovlasti pisanim putem zahtijevati od stranaka u postupku i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora sve potrebne obavijesti, u obliku pisanih očitovanja te dostavu na uvid ugovora i drugih potrebnih podataka i dokumentacije. Taj instrument upotrebljava se i u postupcima istraživanja stanja na tržištu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koji za cilj imaju provjeru jesu li adresati zakona uskladili svoje poslovanje s njegovim odredbama, odnosno jesu li uskladili ugovore i njihovu provedbu s odredbama zakona, te primjenjuju li prakse koje se u smislu zakona smatraju nepoštenima.

U situacijama kada prilikom takvih ispitivanja AZTN utvrdi da postoje indicije da je pojedini kupac povrijedio odredbe zakona, pokreće upravni postupak po službenoj dužnosti radi zaštite javnoga interesa.

Pored iznesenoga, pri ocjeni o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, AZTN uzima u obzir predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa pa čak i anonimne kada je to moguće.

Upravni postupak po službenoj dužnosti AZTN pokreće na temelju obavijesti koju dostavlja stranci u postupku.

U situacijama kada se upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage kupca u odnosu na njegove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pokreće na zahtjev stranke, postupak se smatra pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva stranke AZTN-u.

U dosadašnjoj praksi primjene ZNTP-a još nije bilo situacija da je upravni postupak pokrenut na zahtjev stranke. Naime, i dalje je prisutan strah dobavljača da će zbog njegove aktivnosti u postupku protiv njegovog kupca, odnosno trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača, ugroziti poslovanje ne samo s tim kupcem, odnosno trgovcem, otkupljivačem i/ili prerađivačem, već i s drugim kupcima.

(ii)       Ispitni postupak

U prvom stadiju postupka utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, AZTN, na temelju ovlasti iz zakona, od stranaka u postupku i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora, prikuplja pisane obavijesti, podatke i dokumente.

Pored iznesenoga, AZTN utvrđuje činjenično stanje svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te u tu svrhu može saslušati svjedoke, pribaviti nalaz i mišljenje vještaka i obaviti očevid. U situacijama kada su ispunjene pretpostavke iz ZUP-a, a osobito kada AZTN ocijeni da je to korisno za rješavanje upravne stvari, može održati usmenu raspravu.

Usmena rasprava u ovom stadiju postupka u pravilu će se održati uvijek kada je riječ o iznimno složenim postupcima, a kako su postupci utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage vrlo složeni i zahtijevaju multidisciplinaran pristup, realno se može očekivati da će AZTN, prilikom vođena ispitnog (upravnog) postupka, posegnuti i za tim instrumentom.

Budući da je još uvijek prisutna zadrška dobavljača ili drugih podnositelja predstavki da će podnošenjem predstavki ili zahtjeva za pokretane postupaka biti izloženi komercijalnoj odmazdi, ne samo njihovih, već i drugih kupaca, ZID ZNTP-om je sada i izrijekom predviđeno da AZTN odlučuje o zahtjevu podnositelja predstavke ili druge obavijesti za zaštitu njegovog identiteta, kao i o zaštiti svih ostalih informacija za koje se smatra da bi njihovo otkrivanje bilo štetno za njegove interese ili za interese drugih dobavljača. Pritom treba ukazati na to da je AZTN i do sada štitio identitet osobe koja bi zatražila takvu zaštitu. Osim toga, kada je to god moguće, AZTN ispituje postojanje indicija za pokretanje upravnog postupka i u povodu zaprimljenih anonimnih predstavki.

(iii)      Preliminarno utvrđivanje činjenica i okolnosti

U postupovnom dijelu zakona modificiran je dio koji se odnosi na postupanje AZTN-a, na način da AZTN više ne donosi Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju, budući da se utvrđeno činjenično stanje može konačno utvrditi samo rješenjem AZTN-a kojim se rješava pojedina upravna stvar, već donosi Obavijest o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju. Taj dio postupka ZID ZNTP-om se podvodi i prilagođava odredbama Direktive (EU) br. 2019/633 kojima se zahtijeva potpuno poštivanje prava na obranu stranke u postupku u skladu s općim načelima prava EU i Povelje Europske unije o temeljnim pravima te stvarnoj naravi upravnog postupka, terminološki i suštinski. U tom smislu, stranka protiv koje se vodi postupak, moći će se pisano izjašnjavati o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju,

Dakle, na temelju rezultata provedenog ispitnog postupka, a nakon preliminarno utvrđenih činjenica i okolnosti u ispitnom postupku, i nakon što AZTN preliminarno utvrdi da je stranka u postupku iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, odnosno povrijedila odredbe zakona, AZTN stranci dostavlja Obavijest o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju u konkretnom predmetu i obavještava je o sadržaju odluke AZTN-a donesene na temelju preliminarno utvrđenog činjeničnog stanja.

Uz Obavijest o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju AZTN stranci dostavlja i poziv na usmenu raspravu koja se zakazuje nakon isteka roka za dostavu pisanog izjašnjavanja stranke o svim okolnostima i činjenicama iznesenim u postupku.

(iv)      Usmena rasprava

Dosadašnju glavnu raspravu u smislu ZNTP-a, kao stadija postupka u kojem je stranci bila dana mogućnost za davanje obrane, odnosno izvođenja dokaza radi utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i otegotnih okolnosti, kao kriterija za utvrđivanje upravno-kaznene mjere, zamijenila je usmena rasprava.

Naime, nakon isteka roka za dostavu pisanog izjašnjavanja stranke, AZTN će održati usmenu raspravu, kao sada obvezan stadij u novouređenom postupka, koja će se određivati u skladu s odredbama ZID ZNTP-a i općeg propisa o upravnom postupku, a na kojoj će stranka moći iznositi svoje izjašnjavanje, odnosno na kojoj će se izvoditi dokazi radi utvrđivanja povrede te utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne, odnosno olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine novčane kazne propisane odredbama ZID ZNTP-a.

(v)       Odlučivanje AZTN-a o tome je li povrijeđen zakon

Po okončanju usmene rasprave, AZTN u na temelju utvrđenog činjeničnog stanja odlučuje o tome je li povrijeđen zakon, a u slučaju da utvrdi povredu, odlučuje i o postojanju uvjeta za izricanje novčane kazne, određuje njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja. U tom slučaju, AZTN okončava postupak donošenjem jedinstvenog rješenja.

Kad AZTN utvrdi da više ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka pokrenutog po službenoj dužnosti, rješenjem obustavlja postupak.

Sudska zaštita

Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom; u drugom stupnju nadležan je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Tužba ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu novčane kazne. Tužba protiv rješenja Agencije radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavlja tijek postupka.

Više o ZNTP-u i ZID ZNTP-u pogledajte pod Nepoštene trgovačke prakse i Česta pitanja, a zakone možete i preuzeti s poveznice:

Ikona Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

ikona Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Objedinjeni odgovori na pitanja u vezi s primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 52/21.)

Objedinjeni odgovori na pitanja u vezi s primjenom ZNTP-a – izmijenjeni i dopunjeni – travanj 2022

Ikona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom – 14.3.2024.

Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (“Narodne novine”, broj 93/21).

Ikona Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima objavljen je 1. prosinca 2021. u „Narodnim novinama“, broj 130/21., a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, dakle 9. prosinca 2021. godine.

Ukazujemo da je tim Pravilnikom stupanje na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pomaknuto na 1. ožujka 2022. godine (umjesto dosadašnjeg 1. prosinca 2021. godine).

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima možete preuzeti s poveznice:

Ikona Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Druga izmjena Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

AZTN primjenjuje odredbe ZNTP-a o krajnjoj prodajnoj cijeni od 1. ožujka 2023., a sve ostale njegove odredbe u punoj su primjeni od 1.ožujka 2022.

Druga izmjena Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, objavljena je u „Narodnim novinama, broj 24/22. (dalje u tekstu: Pravilnik).

Tim je izmjenama, pored usklađivanja s Prilogom I. Kombinirane nomenklature Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 оd 12. listopada 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 385, 29. 10. 2021.), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022., na kojoj se temelji i Prilog I. Pravilnika, ujedno i pomaknut datum stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2022. na 1. ožujka 2023.

Unatoč tome što su proizvodno i tržišno osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi definirani Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17. i 52/21., dalje u tekstu: ZNTP) u osnovnim skupinama, zbog potrebe osiguranja pravne sigurnosti, AZTN će primjenjivati, odnosno ispitivati usklađenost ugovora i načina poslovanja u odnosu na odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni, kao i iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: zabranu prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak 1. točka 26. ZNTP-a) te zabranu prodaje tih proizvoda na akciji uz popust veći od 34% od krajnje prodajne cijene (članak 11. stavak. 1. točka 27. ZNTP-a), kao i odredbu o obvezi plaćanja razlike u cijeni više isporučenih, a neprodanih proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (članak 12. stavak 2. točka 2. ZNTP-a) od 1. ožujka 2023., kada na snagu stupa popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

AZTN podsjeća da su odredbe ZNTP na snazi od 1. rujna 2021., a kupci su imali rok do 1. ožujka 2022. za usklađenje ugovora i načina poslovanja s odredbama toga zakona. Isto tako, kupci na koje se nije primjenjivao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, broj 117/17.), morali su do 1. ožujka 2022., sklopiti ugovore sa svojim dobavljačima poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, ako ispunjavaju uvjete u smislu članka 3. ZNTP-a.

Dakle, AZTN od 1. ožujka 2022. primjenjuje sve odredbe ZNTP-a, osim odredbi koje se odnose na krajnju prodajnu cijenu i iz toga pojma izvedene nepoštene trgovačke prakse definirane odredbama članka 11. stavka 1. točke 26. i 27. te članka 12. stavka 2. točke 2. ZNTP-a), koje se primjenjuju od 1. ožujka 2023.

Ikona Druga izmjena Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Ikona Treća izmjena Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Treća izmjena i dopuna Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, objavljena je u „Narodnim novinama, broj 21/23.

Tim je izmjenama i dopunama, osim pomicanja datuma stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2023. na 1. ožujka 2024., Prilog I. Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, br. 93/21., 130/21. i 24/2022.), dopunjen novom skupinom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KN oznake 2936 21, koja se odnosi na vitamine i njihove derivate.