Javni natječaj za radno mjesto Vozač-dostavljač

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: 023-01/2015-01/03, Urbroj: 580-06/57-15-1, od 6. veljače 2015., članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 24/2017) uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Klasa: 112-02/17-01/65, Urbroj: 526-02-02-02-01/3-17-2, od 19. listopada 2017. godine raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

za radno mjesto

Vozač-dostavljač u Odjelu za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema prometnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja;
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača;
 • položen ispit za vozača B kategorije.

 

Opis poslova i zadaća:

 1. vozi  službenim vozilom Agencije predsjednika Vijeća  i članove Vijeća;
 2. vozi ovlaštene radnike Agencije na očevid ili nenajavljene pretrage;
 3. vozi ovlaštene radnike Agencije na radne sastanke izvan Agencije, ako to odobri predsjednik Vijeća;
 4. vodi brigu o redovnom održavanju i ispravnosti službenih vozila Agencije;
 5. obavlja, radi hitnosti,  dostavu pismena  i gotovog novca za potrebe Agencije;
 6. u slučaju potrebe obavlja ostale poslove iz nadležnosti Agencije sukladno svojoj stručnoj spremi, po nalogu direktora Sektora ili predsjednika Vijeća.

 

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 2 mjeseca.

Kandidatima se smatraju osobe koje su dostavile potpunu i pravodobnu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

U postupku odabira kandidata održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata.

O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora.

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
 • dokaz o radnom iskustvu – potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika

 

Izabrani/a kandidat/kinja dužan/a je dostavit uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta vozača.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj  (174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 91/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom  o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za isto utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – Ispravak, 87/14 i 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak 74/17.

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

 

Klasa: 112-01/17-002/014

Urbroj: 580-06/88-2017-002

Zagreb, 27. listopada 2017.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.