Natječaj za radno mjesto

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, Narodne novine, broj 22/11 i 74/14), članka 7. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, od 7. veljače 2015., članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/12, 150/13 i 135/13) uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva, Klasa: 023-01/16-01/117, Urbroj: 526-02-02-02-02/2-16-03, od 16. prosinca 2016. raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Viši stručni referent za međunarodnu suradnju u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godine dana

Uvjeti:

  • VŠS ili stručni prvostupnik –upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
  • položen državni stručni ispit
  • znanje engleskog jezika
  • znanje rada na osobnom računalu
  • iskustvo u administraciji višekorisničkim informatičkim sustavima

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidatima se smatraju osobe koje su dostavile potpunu i pravodobnu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

U postupku odabira kandidata održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata i testiranje znanja engleskog jezika.

O mjestu i vremenu razgovora / testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora / testiranja.

Za kandidate koji ne pristupe razgovoru / testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis (s obveznom adresom elektroničke pošte)

– dokaz o državljanstvu RH – preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz (kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit dužni su ga položiti u roku od 6 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa)

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO-a ili preslika radne knjižice

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

 

Klasa: 112-01/2017-03/001

Urbroj: 580-06/57-17-3

Zagreb, 17. siječnja 2017.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

 

Mladen Cerovac, mag. iur.