Nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Zagrebačke pivovare u smislu odredaba ZZTN-a i ZNTP-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 1. lipnja 2018. anonimnu predstavku o postupanju Zagrebačke pivovare d.o.o. (dalje: Zagrebačka pivovara) protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, na način da korištenjem vladajućeg položaja na tržištu i ugovaranjem nedopuštenih stavki u komercijalnim ugovorima s trgovcima na tržištu, ograničava ulazak na tržište i pozicioniranje slabijih konkurenata.

AZTN je o navodima iz anonimne predstavke zatražio od Zagrebačke pivovare detaljno očitovanje te dostavu dokumentacije kojom se uređuje poslovni odnos Zagrebačke pivovare i njezinih deset najvećih kupaca koji obavljaju djelatnost maloprodaje u Hrvatskoj.

AZTN je analizirao odredbe dostavljenih kupoprodajnih ugovora i prodajnih uvjeta vezanih uz naplaćivanje naknada za smještaj proizvoda na određenim policama, za dostavu podataka o izlazu proizvoda dobavljača s blagajni kao i podatke o ugovaranju udjela na određenim policama u prodajnim mjestima trgovaca.

AZTN je navode iz anonimne prijave promatrao sa stajališta dva propisa: Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) i Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN).

U dijelu koji se odnosi na primjeni ZNTP-a, AZTN je analizom utvrdio da ugovori koje Zagrebačka pivovara kao dobavljač zaključuje s trgovcima ne sadrže obvezu trgovaca za pozicioniranje vlastitih rashladnih uređaja Zagrebačke pivovare, kako je to navedeno u anonimnoj predstavci, već da je riječ o mogućnosti propisanoj ZNTP-om da Zagrebačka pivovara u pisanom obliku od trgovaca na izričit način zatraži smještaj svojeg proizvoda na određenoj polici (redovne i izvanredne pozicije, rashladni uređaji Zagrebačke pivovare) ili da zatraži podatke o izlazu svojih proizvoda s blagajni na prodajnim mjestima trgovaca. Trgovci takav pisani zahtjev Zagrebačke pivovare mogu i ne moraju odobriti, a naknada za navedene usluge utvrđena je u ugovorima između Zagrebačke pivovare i pojedinih trgovaca.

Budući da ZNTP propisuje mogućnost da pojedini trgovci, na izričit pisani zahtjev dobavljača, pružaju uslugu pozicioniranja njegovih proizvoda na određenoj polici i daju podatke o izlazu njegovih proizvoda s blagajni na prodajnim mjestima trgovca, te da su u konkretnom slučaju ugovoreni u pisanim ugovorima između Zagrebačke pivovare i pojedinih trgovaca, naplata naknade za navedene usluge ne smatra se nepoštenom trgovačkom praksom u smislu odredbi ZNTP-a.

Analizom je također utvrđeno kako niti jedan promatrani ugovor ne sadrži odredbu kojom bi se utvrđivala neisplata naknade od strane Zagrebačke pivovare za stvarne i mjerljive usluge trgovcima u smislu odredaba ZNTP-a, niti je utvrđeno da Zagrebačka pivovara naknadu za stvarne i mjerljive usluge trgovca uvjetuje pravom prvenstva postavljanja svojih vlastitih brendiranih rashladnih uređaja u trgovinama u kojima ima mjesta za samo jedan takav uređaj, kako je to navedeno u anonimnoj predstavci.

Pritom je bitno imati na umu činjenicu da se Zagrebačka pivovara u ugovornim odnosima s trgovcima  nalazi u ulozi dobavljača. Budući da ZNTP zabranjuje iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, znači da nepoštene trgovačke prakse mogu nametati isključivo trgovci, otkupljivači ili prerađivači svojim dobavljačima, a ne obrnuto. Dakle, promatra se i utvrđuje isključivo postojanje značajne pregovaračke snage trgovca, otkupljivača ili prerađivača, ali ne i dobavljača. S obzirom da se Zagrebačka pivovara u svakom konkretnom poslovnom odnosu s pojedinim trgovcem nalazi u ulozi dobavljača, protiv nje nije moguće voditi upravni postupak u smislu odredbi ZNTP-a.

S druge strane u smislu odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN), zakup velikog dijela određene police ili cjelokupne police može dovesti do fizičkog onemogućavanja pristupa konkurentima prodajnom mjestu pa njihovi proizvodi mogu ostati nedostupni krajnjim potrošačima. To je osobito izraženo kod onih proizvoda kod kojih je prostor namijenjen za njihovo izlaganje i prodaju ograničenog kapaciteta.

AZTN je pri utvrđivanju može li ulazak Zagrebačke pivovare kao poduzetnika u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, u aranžmane rezervacije ili zakupa određene police, stalka, rashladnog uređaja i slično, u konkretnom slučaju dovesti do zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka odredbi članka 13. ZZTN-a, izvršio uvid u kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji i koji se u smislu članka 74. ZZTN-a na odgovarajući način primjenjuju u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju hrvatskih propisa. Sukladno praksi EU-a, poduzetnik u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu prilikom sklapanja aranžmana sa svojim kupcima u vezi s prodajnim prostorom (police, stalci, rashladni uređaji) koji je ograničenog kapaciteta, u obvezi je ostaviti najmanje 20 posto police, stalka, rashladnog uređaja kupcu (trgovcu) na korištenje po vlastitom izboru, odnosno dopušteno mu je ulaziti u aranžmane koji se odnose na prodajni prostor, ali postotak rezervacije prodajnog prostora ne smije biti veći od visine njegovog nacionalnog tržišnog udjela u prodaji mjerodavnih proizvoda.

Analizom ugovora utvrđeno je kako Zagrebačka pivovara s četiri kupca ima ugovoreno pozicioniranje svojih proizvoda rezervacijom određenog prostora na određenim policama kupca, ali je taj prostor manji od tržišnog udjela koji ima Zagrebačka pivovara  u prodaji piva. Uvidom u fotografije rashladnih uređaja pojedinih trgovina dostavljenih u očitovanju Zagrebačke pivovare, utvrđeno je da se u pojedinim rashladima, osim proizvoda Zagrebačke pivovare, nalaze i proizvodi drugih proizvođača piva, energetskih napitaka, sokova i vode. Također, analizom ugovora, utvrđeno je da isti ne sadrže odredbu kojom bi se na bilo koji način ograničavalo pozicioniranje proizvoda konkurenata u rashladnim uređajima Zagrebačke pivovare ili određivalo da se u njenim rashladima nalaze isključivo njezini proizvodi.

Slijedom svega navedenoga, AZTN je utvrdio da nema indicija za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv Zagrebačke pivovare, kako po odredbama ZNTP-a tako niti po odredbama ZZTN-a.